×

දිවා ආලෝක සුරැකුම 2023

වෙලාව තබන්නේ පසුපසට ද? ඉදිරියට ද? කවද ද? කොතැන ද? මේ පිටුව සියලු දිවා සුරැකුම් වේලාවන් සහ අනෙක් වේලා කලාප වල වෙනස් වීම් ලැයිස්තු ගත කරයි 2023.

ඊලඟ ඉසවුව ඇරබෙන්නෙ ඔක්තෝබර් 1, 2023, විට DST ආරම්භය in පැරගුවේ.

ස්ක්‍රෝල් කරන්න හෝ පනින්න 
අවුරුද්ද තෝරන්න 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ඉරිදා මාර්තු 12 2023

ශාන්ත පියරේ සහ මැකෝලන්

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Saint Pierre and Miquelon Standard Time (PMST / UTC -3)
 • කලින් Saint Pierre and Miquelon Daylight Time (PMDT / UTC -2)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 05:00 UTC

කියුබාව

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 00:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Cuba Standard Time (CST / UTC -5)
 • කලින් Cuba Daylight Time (CDT / UTC -4)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 05:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු කියුබාව, ඇතුලුව Havana, Santa Clara සහ Santiago de Cuba.

බර්මියුඩා

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • කලින් Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 06:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු බර්මියුඩා.

Qaanaaq, ග්‍රීන්ලන්තය

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • කලින් Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 06:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු Qaanaaq.

එ.ජ

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
එ.ජ has 11 වේලා කලාපය බොහෝ රටවල් ගිම්හානයේදී DST නිරීක්ෂණය කරයි ගිම්හාන වේලාව එකම ප්‍රාදේශීය වේලාවේ ආරම්භ වේ එ.ජ, නමුත් විවිධ වේලා කලාප වල එක විට සිදු නොවේ.

Eastern Time

 • පෙර Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • කලින් Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 07:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් EST and EDT, ඇතුලුව Miami, New York, Philadelphia සහ Washington, D.C..

Central Time

 • පෙර Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • කලින් Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 08:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් CST and CDT, ඇතුලුව Austin, Chicago, Dallas, Houston සහ San Antonio.

Mountain Time

 • පෙර Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • කලින් Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 09:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් MST and MDT, ඇතුලුව Albuquerque, Denver සහ El Paso.

Pacific Time

Alaska Time

 • පෙර Alaska Standard Time (AKST / UTC -9)
 • කලින් Alaska Daylight Time (AKDT / UTC -8)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 11:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් AKST and AKDT, ඇතුලුව Anchorage, Fairbanks සහ Juneau.

ඇලස්කා: බටහිර දූපතේ -169.5°

 • පෙර Hawaii-Aleutian Standard Time (HAST / UTC -10)
 • කලින් Hawaii-Aleutian Daylight Time (HADT / UTC -9)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 12:00 UTC

කැනඩාව

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
කැනඩාව has 6 වේලා කලාපය බොහෝ රටවල් ගිම්හානයේදී DST නිරීක්ෂණය කරයි ගිම්හාන වේලාව එකම ප්‍රාදේශීය වේලාවේ ආරම්භ වේ කැනඩාව, නමුත් විවිධ වේලා කලාප වල එක විට සිදු නොවේ.

Newfoundland Time

 • පෙර Newfoundland Standard Time (NST / UTC -3:30)
 • කලින් Newfoundland Daylight Time (NDT / UTC -2:30)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 05:30 UTC

Atlantic Time

 • පෙර Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • කලින් Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 06:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් AST and ADT, ඇතුලුව New Brunswick, Nova Scotia සහ Prince Edward Island.

Eastern Time

 • පෙර Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • කලින් Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 07:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් EST and EDT, ඇතුලුව Montreal, Ottawa සහ Toronto.

Central Time

 • පෙර Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • කලින් Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 08:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් CST and CDT, ඇතුලුව Manitoba.

Mountain Time

 • පෙර Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • කලින් Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 09:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් MST and MDT, ඇතුලුව Calgary සහ Edmonton.

Pacific Time

 • පෙර Pacific Standard Time (PST / UTC -8)
 • කලින් Pacific Daylight Time (PDT / UTC -7)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 10:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් PST and PDT, ඇතුලුව Burnaby, Okanagan, Surrey, Vancouver සහ Victoria.

බහමාස්

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • කලින් Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 07:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු බහමාස්, ඇතුලුව Nassau.

හයිටි

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • කලින් Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 07:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු හයිටි, ඇතුලුව Port-au-Prince.

ටර්ක්ස් සහ කයිකොස් දූපත්

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

මෙක්සිකෝව ( බාජා රාජ්‍ය කැලිෆෝනියාව සහ එක්සත් ජනපද සීමව අසල)

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
මෙක්සිකෝව has 4 වේලා කලාපය Mexico stopped observing DST in 2022, except for the state of Baja California and regions near the US border, which follow the same daylight saving time schedule as the United States.

Zona Noroeste

 • පෙර Pacific Standard Time (PST / UTC -8)
 • කලින් Pacific Daylight Time (PDT / UTC -7)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 10:00 UTC
 • අදාල විය යුතු ඇමරිකානු මායිමේ විකල්ප අතරින් PST and PDT, ඇතුලුව Ensenada, Mexicali සහ Tijuana.

US border regions in Zona Centro

 • පෙර Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • කලින් Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 08:00 UTC
 • අදාල විය යුතු ඇමරිකානු මායිමේ විකල්ප අතරින් CST and CDT, ඇතුලුව Heroica Matamoros, Nuevo Laredo සහ Reynosa.

US border regions in Zona Pacífico

 • පෙර Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • කලින් Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-12 09:00 UTC
 • අදාල විය යුතු ඇමරිකානු මායිමේ විකල්ප අතරින් MST and MDT, ඇතුලුව Ciudad Juárez.
ඉරිදා මාර්තු 19 2023

බටහිර සහරාව සහ මොරොක්කෝව

ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 03:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර West Africa Time (GMT+1 / UTC +1)
 • කලින් Greenwich Mean Time (GMT / UTC +0)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-19 02:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු බටහිර සහරාව සහ මොරොක්කෝව, ඇතුලුව Casablanca, Marrakesh සහ Rabat.
 • මොරොක්කෝව සහ බටහිර සහරාව නිත්‍ය දිවා සුරැකුම් ආලෝක කාලයක් නිරීක්ෂණය කරයි. දිවා සුරැකුම් වේලාව නතර කරන විට රාමදාන් නොසලකා හරී
සිකුරාදා මාර්තු 24 2023

ඊශ්‍රායලය

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Israel Standard Time (IST / UTC +2)
 • කලින් Israel Daylight Time (IDT / UTC +3)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-24 00:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු ඊශ්‍රායලය, ඇතුලුව Haifa, Jerusalem සහ Tel Aviv.
සෙනසුරාදා මාර්තු 25 2023

බටහිර ග්‍රීන්ලන්තය

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 22:00 to 23:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Western Greenland Time (WGT / UTC -3)
 • කලින් Western Greenland Summer Time (WGST / UTC -2)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-26 01:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් WGT and WGST, ඇතුලුව Nuuk.
ඉරිදා මාර්තු 26 2023

ලෙබනනය

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 00:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Arabia Standard Time (AST / UTC +2)
 • කලින් Arabia Daylight Time (ADT / UTC +3)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-25 22:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු ලෙබනනය, ඇතුලුව Beirut.

මොල්ඩෝවාව

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Eastern European Time (EET / UTC +2)
 • කලින් Eastern European Summer Time (EEST / UTC +3)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-26 00:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු මොල්ඩෝවාව, ඇතුලුව Chisinau.
 • මෝල්ඩෝවා වෙනස් කරා ගිම්හාන වේලාව සමස්ථ යුරෝපයට වඩා පැයක් කලින් පවතී

බොහොමයක් නැගෙනහිර යුරෝපා

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 03:00 to 04:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

බොහෝමයක් යුරෝපා

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

පැරගුවේ

ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 00:00 to 23:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Paraguay Summer Time (PYST / UTC -3)
 • කලින් Paraguay Time (PYT / UTC -4)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-26 03:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු පැරගුවේ, ඇතුලුව Asunción.

එ.රා

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 01:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

අයර්ලන්තය

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 01:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Greenwich Mean Time (GMT / UTC +0)
 • කලින් Irish Standard Time (IST / UTC +1)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-26 01:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු අයර්ලන්තය, ඇතුලුව Cork, Dublin, Dún Laoghaire සහ Limerick.
 • පටහැනි රටවල් දිවා ආලෝක සුරැකුම් වේලාව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබිය හැකිය. අයර්ලන්තයට දිවා සුරැකුම් ආලෝක වේලාව ශීත සෘතුවේ ඇති අතර සම්මත වේලාව ගිම්හානයේ සහ ශීත සෘතු වේලාව තවදුරටත් ගිම්හාන වේලාවට පැයක් පසුපසින් පවතී

Canary Islands, පෘතුගාලය සහ ෆැරෝ දූපත්

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 01:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

Azores, පෘතුගාලය

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 00:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Azores Time (AZOT / UTC -1)
 • කලින් Azores Summer Time (AZOST / UTC +0)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-26 01:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු Azores, ඇතුලුව Angra do Heroísmo, Horta සහ Ponta Delgada.
 • %එක විට සිදුවන වෙනස්වීම් සියල්ල පෘතුගාලය, නමුත් ප්‍රාදේශීය වේලාව් Azores is පැයක් පසුපස පෘතුගාලය.

නැගෙනහිර ග්‍රීන්ලන්තය

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 00:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Eastern Greenland Time (EGT / UTC -1)
 • කලින් Eastern Greenland Summer Time (EGST / UTC +0)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-26 01:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් EGT and EGST, ඇතුලුව Ittoqqortoormiit.

Troll research station, ඇන්ටාක්ටිකාව

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැය දෙකක් from 01:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Coordinated Universal Time (UTC / UTC +0)
 • කලින් Central European Summer Time (CEST / UTC +2)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-03-26 01:00 UTC
සෙනසුරාදා අපේ්රල් 1 2023

Easter Island, Región de Valparaíso, චිලී

ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 22:00 to 21:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Easter Island Daylight Time (EADT / UTC -5)
 • කලින් Easter Island Standard Time (EAST / UTC -6)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-04-02 03:00 UTC
 • %එක විට සිදුවන වෙනස්වීම් සියල්ල චිලී, නමුත් ප්‍රාදේශීය වේලාව් Easter Island is පැය දෙකක් පසුපස චිලී.
ඉරිදා අපේ්රල් 2 2023

Chatham Islands, නවසීලන්තය

ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 03:45 to 02:45 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Chatham Daylight Time (CHADT / UTC +13:45)
 • කලින් Chatham Standard Time (CHAST / UTC +12:45)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-04-01 14:00 UTC

නවසීලන්තය

ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 03:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර New Zealand Daylight Time (NZDT / UTC +13)
 • කලින් New Zealand Standard Time (NZST / UTC +12)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-04-01 14:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු නවසීලන්තය, ඇතුලුව Auckland, Christchurch සහ Wellington.
 • පිටත දූපත් වලට සහ ඒ මත රඳාපවතින භූමීන් වලට අදාල නොවේ

නෝෆෝක් දූපත

ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 03:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

Lord Howe Island, New South Wales, ඕස්ට්‍රේලියාව

ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැය භාගයක් from 02:00 to 01:30 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Lord Howe Daylight Time (LHDT / UTC +11)
 • කලින් Lord Howe Standard Time (LHST / UTC +10:30)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-04-01 15:00 UTC

ඕස්ට්‍රේලියාව

ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 03:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
ඕස්ට්‍රේලියාව has 9 වේලා කලාපය බොහෝ රටවල් ගිම්හානයේදී DST නිරීක්ෂණය කරයි ශීත සෘතු වේලාව එකම ප්‍රාදේශීය වේලාවේ ආරම්භ වේ ඕස්ට්‍රේලියාව, නමුත් විවිධ වේලා කලාප වල එක විට සිදු නොවේ.

Australian Eastern Time

 • පෙර Australian Eastern Daylight Time (AEDT / UTC +11)
 • කලින් Australian Eastern Standard Time (AEST / UTC +10)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-04-01 16:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් AEST and AEDT, ඇතුලුව Melbourne, Newcastle, Wollongong, කැන්බරා සහ සිඩ්නි.

Australian Central Time

 • පෙර Australian Central Daylight Time (ACDT / UTC +10:30)
 • කලින් Australian Central Standard Time (ACST / UTC +9:30)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-04-01 16:30 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් ACST and ACDT, ඇතුලුව Adelaide.

චිලී

ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 00:00 to 23:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Chile Daylight Time (CLDT / UTC -3)
 • කලින් Chile Standard Time (CLT / UTC -4)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-04-02 03:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු චිලී, ඇතුලුව Antofagasta, Puente Alto, Santiago, Viña del Mar සහ වල්පරයිසෝ.
 • %එක විට සිදුවන වෙනස්වීම් සියල්ල චිලී, නමුත් ප්‍රාදේශීය වේලාව් Easter Island is පැය දෙකක් පසුපස චිලී.
ඉරිදා අපේ්රල් 23 2023

බටහිර සහරාව සහ මොරොක්කෝව

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Greenwich Mean Time (GMT / UTC +0)
 • කලින් West Africa Time (GMT+1 / UTC +1)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-04-23 02:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු බටහිර සහරාව සහ මොරොක්කෝව, ඇතුලුව Casablanca, Marrakesh සහ Rabat.
 • මොරොක්කෝව සහ බටහිර සහරාව නිත්‍ය දිවා සුරැකුම් ආලෝක කාලයක් නිරීක්ෂණය කරයි. දිවා සුරැකුම් වේලාව නතර කරන විට රාමදාන් නොසලකා හරී
සිකුරාදා අපේ්රල් 28 2023

Egypt

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 00:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Egypt Standard Time (GMT +2 / UTC +2)
 • කලින් Egypt Daylight Time (GMT +3 / UTC +3)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-04-27 22:00 UTC
සෙනසුරාදා අපේ්රල් 29 2023

පලස්තීනය

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Palestine Standard Time (PSST / UTC +2)
 • කලින් Palestine Daylight Time (PSDT / UTC +3)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-04-29 00:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු පලස්තීනය, ඇතුලුව Gaza, Hebron සහ West Bank.
සෙනසුරාදා සැප්තැම්බර් 2 2023

Easter Island, Región de Valparaíso, චිලී

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 22:00 to 23:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Easter Island Standard Time (EAST / UTC -6)
 • කලින් Easter Island Daylight Time (EADT / UTC -5)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-09-03 04:00 UTC
 • %එක විට සිදුවන වෙනස්වීම් සියල්ල චිලී, නමුත් ප්‍රාදේශීය වේලාව් Easter Island is පැය දෙකක් පසුපස චිලී.
ඉරිදා සැප්තැම්බර් 3 2023

චිලී

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 00:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Chile Standard Time (CLT / UTC -4)
 • කලින් Chile Daylight Time (CLDT / UTC -3)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-09-03 04:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු චිලී, ඇතුලුව Antofagasta, Puente Alto, Santiago, Viña del Mar සහ වල්පරයිසෝ.
 • %එක විට සිදුවන වෙනස්වීම් සියල්ල චිලී, නමුත් ප්‍රාදේශීය වේලාව් Easter Island is පැය දෙකක් පසුපස චිලී.
ඉරිදා සැප්තැම්බර් 24 2023

Chatham Islands, නවසීලන්තය

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:45 to 03:45 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Chatham Standard Time (CHAST / UTC +12:45)
 • කලින් Chatham Daylight Time (CHADT / UTC +13:45)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-09-23 14:00 UTC

නවසීලන්තය

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර New Zealand Standard Time (NZST / UTC +12)
 • කලින් New Zealand Daylight Time (NZDT / UTC +13)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-09-23 14:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු නවසීලන්තය, ඇතුලුව Auckland, Christchurch සහ Wellington.
 • පිටත දූපත් වලට සහ ඒ මත රඳාපවතින භූමීන් වලට අදාල නොවේ
ඉරිදා ඔක්තෝබර් 1 2023

නෝෆෝක් දූපත

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

Lord Howe Island, New South Wales, ඕස්ට්‍රේලියාව

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැය භාගයක් from 02:00 to 02:30 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Lord Howe Standard Time (LHST / UTC +10:30)
 • කලින් Lord Howe Daylight Time (LHDT / UTC +11)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-09-30 15:30 UTC

ඕස්ට්‍රේලියාව

ගිම්හාන කාලය ආරම්භ වුනි
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
ඕස්ට්‍රේලියාව has 9 වේලා කලාපය බොහෝ රටවල් ගිම්හානයේදී DST නිරීක්ෂණය කරයි ගිම්හාන වේලාව එකම ප්‍රාදේශීය වේලාවේ ආරම්භ වේ ඕස්ට්‍රේලියාව, නමුත් විවිධ වේලා කලාප වල එක විට සිදු නොවේ.

Australian Eastern Time

 • පෙර Australian Eastern Standard Time (AEST / UTC +10)
 • කලින් Australian Eastern Daylight Time (AEDT / UTC +11)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-09-30 16:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් AEST and AEDT, ඇතුලුව Melbourne, Newcastle, Wollongong, කැන්බරා සහ සිඩ්නි.

Australian Central Time

 • පෙර Australian Central Standard Time (ACST / UTC +9:30)
 • කලින් Australian Central Daylight Time (ACDT / UTC +10:30)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-09-30 16:30 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් ACST and ACDT, ඇතුලුව Adelaide.

පැරගුවේ

ගිම්හාන කාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 00:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Paraguay Time (PYT / UTC -4)
 • කලින් Paraguay Summer Time (PYST / UTC -3)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-10-01 04:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු පැරගුවේ, ඇතුලුව Asunción.
සිකුරාදා ඔක්තෝබර් 27 2023

Egypt

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 00:00 to 23:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Egypt Daylight Time (GMT +3 / UTC +3)
 • කලින් Egypt Standard Time (GMT +2 / UTC +2)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-10-26 21:00 UTC
සෙනසුරාදා ඔක්තෝබර් 28 2023

පලස්තීනය

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Palestine Daylight Time (PSDT / UTC +3)
 • කලින් Palestine Standard Time (PSST / UTC +2)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-10-27 23:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු පලස්තීනය, ඇතුලුව Gaza, Hebron සහ West Bank.

බටහිර ග්‍රීන්ලන්තය

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට 0 පැය from 23:00 to 23:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Western Greenland Summer Time (WGST / UTC -2)
 • කලින් Western Greenland Time (WGT / UTC -2)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-10-29 01:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් WGT and WGST, ඇතුලුව Nuuk.
ඉරිදා ඔක්තෝබර් 29 2023

ලෙබනනය

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 00:00 to 23:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Arabia Daylight Time (ADT / UTC +3)
 • කලින් Arabia Standard Time (AST / UTC +2)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-10-28 21:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු ලෙබනනය, ඇතුලුව Beirut.

ඊශ්‍රායලය

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Israel Daylight Time (IDT / UTC +3)
 • කලින් Israel Standard Time (IST / UTC +2)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-10-28 23:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු ඊශ්‍රායලය, ඇතුලුව Haifa, Jerusalem සහ Tel Aviv.

මොල්ඩෝවාව

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 03:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Eastern European Summer Time (EEST / UTC +3)
 • කලින් Eastern European Time (EET / UTC +2)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-10-29 00:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු මොල්ඩෝවාව, ඇතුලුව Chisinau.
 • මෝල්ඩෝවා වෙනස් කරා ශීත සෘතු වේලාව සමස්ථ යුරෝපයට වඩා පැයක් කලින් පවතී

බොහොමයක් නැගෙනහිර යුරෝපා

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 04:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

බොහෝමයක් යුරෝපා

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 03:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

එ.රා

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

අයර්ලන්තය

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Irish Standard Time (IST / UTC +1)
 • කලින් Greenwich Mean Time (GMT / UTC +0)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-10-29 01:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු අයර්ලන්තය, ඇතුලුව Cork, Dublin, Dún Laoghaire සහ Limerick.
 • පටහැනි රටවල් දිවා ආලෝක සුරැකුම් වේලාව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබිය හැකිය. අයර්ලන්තයට දිවා සුරැකුම් ආලෝක වේලාව ශීත සෘතුවේ ඇති අතර සම්මත වේලාව ගිම්හානයේ සහ ශීත සෘතු වේලාව තවදුරටත් ගිම්හාන වේලාවට පැයක් පසුපසින් පවතී

Canary Islands, පෘතුගාලය සහ ෆැරෝ දූපත්

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

Azores, පෘතුගාලය

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 01:00 to 00:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Azores Summer Time (AZOST / UTC +0)
 • කලින් Azores Time (AZOT / UTC -1)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-10-29 01:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු Azores, ඇතුලුව Angra do Heroísmo, Horta සහ Ponta Delgada.
 • %එක විට සිදුවන වෙනස්වීම් සියල්ල පෘතුගාලය, නමුත් ප්‍රාදේශීය වේලාව් Azores is පැයක් පසුපස පෘතුගාලය.

නැගෙනහිර ග්‍රීන්ලන්තය

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 01:00 to 00:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Eastern Greenland Summer Time (EGST / UTC +0)
 • කලින් Eastern Greenland Time (EGT / UTC -1)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-10-29 01:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් EGT and EGST, ඇතුලුව Ittoqqortoormiit.

Troll research station, ඇන්ටාක්ටිකාව

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැය දෙකක් from 03:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Central European Summer Time (CEST / UTC +2)
 • කලින් Coordinated Universal Time (UTC / UTC +0)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-10-29 01:00 UTC
ඉරිදා නොවැම්බර් 5 2023

ශාන්ත පියරේ සහ මැකෝලන්

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Saint Pierre and Miquelon Daylight Time (PMDT / UTC -2)
 • කලින් Saint Pierre and Miquelon Standard Time (PMST / UTC -3)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 04:00 UTC

කියුබාව

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 01:00 to 00:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Cuba Daylight Time (CDT / UTC -4)
 • කලින් Cuba Standard Time (CST / UTC -5)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 05:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු කියුබාව, ඇතුලුව Havana, Santa Clara සහ Santiago de Cuba.

බර්මියුඩා

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • කලින් Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 05:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු බර්මියුඩා.

Qaanaaq, ග්‍රීන්ලන්තය

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • කලින් Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 05:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු Qaanaaq.

එ.ජ

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
එ.ජ has 11 වේලා කලාපය බොහෝ රටවල් ගිම්හානයේදී DST නිරීක්ෂණය කරයි ශීත සෘතු වේලාව එකම ප්‍රාදේශීය වේලාවේ ආරම්භ වේ එ.ජ, නමුත් විවිධ වේලා කලාප වල එක විට සිදු නොවේ.

Eastern Time

 • පෙර Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • කලින් Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 06:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් EST and EDT, ඇතුලුව Miami, New York, Philadelphia සහ Washington, D.C..

Central Time

 • පෙර Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • කලින් Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 07:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් CST and CDT, ඇතුලුව Austin, Chicago, Dallas, Houston සහ San Antonio.

Mountain Time

 • පෙර Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • කලින් Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 08:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් MST and MDT, ඇතුලුව Albuquerque, Denver සහ El Paso.

Pacific Time

Alaska Time

 • පෙර Alaska Daylight Time (AKDT / UTC -8)
 • කලින් Alaska Standard Time (AKST / UTC -9)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 10:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් AKST and AKDT, ඇතුලුව Anchorage, Fairbanks සහ Juneau.

ඇලස්කා: බටහිර දූපතේ -169.5°

 • පෙර Hawaii-Aleutian Daylight Time (HADT / UTC -9)
 • කලින් Hawaii-Aleutian Standard Time (HAST / UTC -10)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 11:00 UTC

කැනඩාව

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
කැනඩාව has 6 වේලා කලාපය බොහෝ රටවල් ගිම්හානයේදී DST නිරීක්ෂණය කරයි ශීත සෘතු වේලාව එකම ප්‍රාදේශීය වේලාවේ ආරම්භ වේ කැනඩාව, නමුත් විවිධ වේලා කලාප වල එක විට සිදු නොවේ.

Newfoundland Time

 • පෙර Newfoundland Daylight Time (NDT / UTC -2:30)
 • කලින් Newfoundland Standard Time (NST / UTC -3:30)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 04:30 UTC

Atlantic Time

 • පෙර Atlantic Daylight Time (ADT / UTC -3)
 • කලින් Atlantic Standard Time (AST / UTC -4)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 05:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් AST and ADT, ඇතුලුව New Brunswick, Nova Scotia සහ Prince Edward Island.

Eastern Time

 • පෙර Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • කලින් Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 06:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් EST and EDT, ඇතුලුව Montreal, Ottawa සහ Toronto.

Central Time

 • පෙර Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • කලින් Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 07:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් CST and CDT, ඇතුලුව Manitoba.

Mountain Time

 • පෙර Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • කලින් Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 08:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් MST and MDT, ඇතුලුව Calgary සහ Edmonton.

Pacific Time

 • පෙර Pacific Daylight Time (PDT / UTC -7)
 • කලින් Pacific Standard Time (PST / UTC -8)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 09:00 UTC
 • අදාල විය යුතු කලාප විකල්ප අතරින් PST and PDT, ඇතුලුව Burnaby, Okanagan, Surrey, Vancouver සහ Victoria.

බහමාස්

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • කලින් Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 06:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු බහමාස්, ඇතුලුව Nassau.

හයිටි

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
 • පෙර Eastern Daylight Time (EDT / UTC -4)
 • කලින් Eastern Standard Time (EST / UTC -5)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 06:00 UTC
 • අදාල විය යුතු සියලු හයිටි, ඇතුලුව Port-au-Prince.

ටර්ක්ස් සහ කයිකොස් දූපත්

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

මෙක්සිකෝව ( බාජා රාජ්‍ය කැලිෆෝනියාව සහ එක්සත් ජනපද සීමව අසල)

ශීතකාලය ආරම්භය
වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 02:00 to 01:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
මෙක්සිකෝව has 4 වේලා කලාපය Mexico stopped observing DST in 2022, except for the state of Baja California and regions near the US border, which follow the same daylight saving time schedule as the United States.

Zona Noroeste

 • පෙර Pacific Daylight Time (PDT / UTC -7)
 • කලින් Pacific Standard Time (PST / UTC -8)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 09:00 UTC
 • අදාල විය යුතු ඇමරිකානු මායිමේ විකල්ප අතරින් PST and PDT, ඇතුලුව Ensenada, Mexicali සහ Tijuana.

US border regions in Zona Centro

 • පෙර Central Daylight Time (CDT / UTC -5)
 • කලින් Central Standard Time (CST / UTC -6)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 07:00 UTC
 • අදාල විය යුතු ඇමරිකානු මායිමේ විකල්ප අතරින් CST and CDT, ඇතුලුව Heroica Matamoros, Nuevo Laredo සහ Reynosa.

US border regions in Zona Pacífico

 • පෙර Mountain Daylight Time (MDT / UTC -6)
 • කලින් Mountain Standard Time (MST / UTC -7)
 • සංක්‍රාන්ති කාලය 2023-11-05 08:00 UTC
 • අදාල විය යුතු ඇමරිකානු මායිමේ විකල්ප අතරින් MST and MDT, ඇතුලුව Ciudad Juárez.
 
 
සඳුදා, ඔක්තෝබර් 2, 2023, සතියක් 40
International Day of Non-Violence - to commemorate the birthday of Mahatma Gandhi