×

නෝෆෝක් දූපත තුළ කාලය දැන්

 
 
සෙනසුරාදා, මැයි 25, 2024, සතියක් 21

Time zone info for නෝෆෝක් දූපත

UTC +11
Norfolk Time (NFT)
දැන් 15 පැය ඉදිරියෙන් New York
ඉරිදා අපේ්රල් 7 2024
Latest change: ශීත කාලය ආරම්භ වුනි
  • Switched to UTC +11 / Norfolk Time (NFT).
  • වේලාව තැබුවේ පසුපසට පැයක් from 03:00 to 02:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.
ඉරිදා ඔක්තෝබර් 6 2024
Next change: ගිම්හාන කාලය ආරම්භය
  • Switching to UTC +12 / Norfolk Daylight Time (NFDT).
  • වේලාව තැබුවේ ඉදිරියට පැයක් from 02:00 to 03:00 ප්‍රාදේශීය වේලාව.

වෙලාවෙ වෙනස
from නෝෆෝක් දූපත

Los Angeles
18 පැය
18 පැය
Chicago
16 පැය
16 පැය
New York
15 පැය
15 පැය
Toronto
15 පැය
15 පැය
São Paulo
14 පැය
14 පැය
UTC
11 පැය
11 පැය
Lagos
10 පැය
10 පැය
ලන්ඩන්
10 පැය
10 පැය
Johannesburg
9 පැය
9 පැය
Paris
9 පැය
9 පැය
Zurich
9 පැය
9 පැය
Cairo
8 පැය
8 පැය
Istanbul
8 පැය
8 පැය
Moscow
8 පැය
8 පැය
Dubai
7 පැය
7 පැය
Mumbai
5.5 පැය
5.5 පැය
Shanghai
3 පැය
3 පැය
සිංගප්පූරුව
3 පැය
3 පැය
හොංකොං
3 පැය
3 පැය
Tokyo
2 පැය
2 පැය
සිඩ්නි
1 පැය
1 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

නෝෆෝක් දූපත සිතියම මත