×

2023 දින දර්ෂණය ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු සහිත එ.ජ

ජනවාරි 2023
බ්‍ර
සි
සෙ
01
1
2
3
4
5
6
7
02
8
9
10
11
12
13
14
03
15
16
17
18
19
20
21
04
22
23
24
25
26
27
28
05
29
30
31
    
පෙබරවාරි 2023
බ්‍ර
සි
සෙ
05   
1
2
3
4
06
5
6
7
8
9
10
11
07
12
13
14
15
16
17
18
08
19
20
21
22
23
24
25
09
26
27
28
    
මාර්තු 2023
බ්‍ර
සි
සෙ
09   
1
2
3
4
10
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
12
19
20
21
22
23
24
25
13
26
27
28
29
30
31
 
12Daylight saving time started
අපේ්රල් 2023
බ්‍ර
සි
සෙ
13      
1
14
2
3
4
5
6
7
8
15
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
17
23
24
25
26
27
28
29
18
30
      
මැයි 2023
බ්‍ර
සි
සෙ
18 
1
2
3
4
5
6
19
7
8
9
10
11
12
13
20
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
22
28
29
30
31
   
ජූනි 2023
බ්‍ර
සි
සෙ
22    
1
2
3
23
4
5
6
7
8
9
10
24
11
12
13
14
15
16
17
25
18
19
20
21
22
23
24
26
25
26
27
28
29
30
 
ජූලි 2023
බ්‍ර
සි
සෙ
26      
1
27
2
3
4
5
6
7
8
28
9
10
11
12
13
14
15
29
16
17
18
19
20
21
22
30
23
24
25
26
27
28
29
31
30
31
     
අගෝස්තු 2023
බ්‍ර
සි
සෙ
31  
1
2
3
4
5
32
6
7
8
9
10
11
12
33
13
14
15
16
17
18
19
34
20
21
22
23
24
25
26
35
27
28
29
30
31
  
සැප්තැම්බර් 2023
බ්‍ර
සි
සෙ
35     
1
2
36
3
4
5
6
7
8
9
37
10
11
12
13
14
15
16
38
17
18
19
20
21
22
23
39
24
25
26
27
28
29
30
ඔක්තෝබර් 2023
බ්‍ර
සි
සෙ
40
1
2
3
4
5
6
7
41
8
9
10
11
12
13
14
42
15
16
17
18
19
20
21
43
22
23
24
25
26
27
28
44
29
30
31
    
31Halloween
නොවැම්බර් 2023
බ්‍ර
සි
සෙ
44   
1
2
3
4
45
5
6
7
8
9
10
11
46
12
13
14
15
16
17
18
47
19
20
21
22
23
24
25
48
26
27
28
29
30
  
5Daylight saving time ends
දෙසැම්බර් 2023
බ්‍ර
සි
සෙ
48     
1
2
49
3
4
5
6
7
8
9
50
10
11
12
13
14
15
16
51
17
18
19
20
21
22
23
52
24
25
26
27
28
29
30
01
31
      

වෙලඳ නිවාඩු එ.ජ හි 2023

The holidays will be added soon.

This page is under development. If you find an error, please let us know!

Holidays library: Yasumi

අනෙක් වර්ෂ සදහා දින දර්ශණ 

Time.is

වැදගත් ඉඟි

  • කාලය ගණනය කිරීම සඳහා දිනවල සැරිසරන්න හෝ ක්ලික් කරන්න
  • මෙම දින දර්ශනය මුද්‍රණ හිතකාමී ය! ඔබ මෙම පිටුව මුද්‍රණය කරන විට ලාංඡනය සහ දින දර්ශනය පමණක් දැකිය හැකිය.
Looks great on small screens, big screens and on print. Click on dates to calculate duration.
 
 
බ්‍රහස්පතින්දා, සැප්තැම්බර් 28, 2023, සතියක් 39