×

2024 දින දර්ශනය

ජනවාරි 2024
බ්‍ර
සි
සෙ
01 
1
2
3
4
5
6
02
7
8
9
10
11
12
13
03
14
15
16
17
18
19
20
04
21
22
23
24
25
26
27
05
28
29
30
31
   
පෙබරවාරි 2024
බ්‍ර
සි
සෙ
05    
1
2
3
06
4
5
6
7
8
9
10
07
11
12
13
14
15
16
17
08
18
19
20
21
22
23
24
09
25
26
27
28
29
  
මාර්තු 2024
බ්‍ර
සි
සෙ
09     
1
2
10
3
4
5
6
7
8
9
11
10
11
12
13
14
15
16
12
17
18
19
20
21
22
23
13
24
25
26
27
28
29
30
14
31
      
10Daylight saving time started
අපේ්රල් 2024
බ්‍ර
සි
සෙ
14 
1
2
3
4
5
6
15
7
8
9
10
11
12
13
16
14
15
16
17
18
19
20
17
21
22
23
24
25
26
27
18
28
29
30
    
මැයි 2024
බ්‍ර
සි
සෙ
18   
1
2
3
4
19
5
6
7
8
9
10
11
20
12
13
14
15
16
17
18
21
19
20
21
22
23
24
25
22
26
27
28
29
30
31
 
ජූනි 2024
බ්‍ර
සි
සෙ
22      
1
23
2
3
4
5
6
7
8
24
9
10
11
12
13
14
15
25
16
17
18
19
20
21
22
26
23
24
25
26
27
28
29
27
30
      
ජූලි 2024
බ්‍ර
සි
සෙ
27 
1
2
3
4
5
6
28
7
8
9
10
11
12
13
29
14
15
16
17
18
19
20
30
21
22
23
24
25
26
27
31
28
29
30
31
   
අගෝස්තු 2024
බ්‍ර
සි
සෙ
31    
1
2
3
32
4
5
6
7
8
9
10
33
11
12
13
14
15
16
17
34
18
19
20
21
22
23
24
35
25
26
27
28
29
30
31
සැප්තැම්බර් 2024
බ්‍ර
සි
සෙ
36
1
2
3
4
5
6
7
37
8
9
10
11
12
13
14
38
15
16
17
18
19
20
21
39
22
23
24
25
26
27
28
40
29
30
     
ඔක්තෝබර් 2024
බ්‍ර
සි
සෙ
40  
1
2
3
4
5
41
6
7
8
9
10
11
12
42
13
14
15
16
17
18
19
43
20
21
22
23
24
25
26
44
27
28
29
30
31
  
නොවැම්බර් 2024
බ්‍ර
සි
සෙ
44     
1
2
45
3
4
5
6
7
8
9
46
10
11
12
13
14
15
16
47
17
18
19
20
21
22
23
48
24
25
26
27
28
29
30
3Daylight saving time ends
දෙසැම්බර් 2024
බ්‍ර
සි
සෙ
49
1
2
3
4
5
6
7
50
8
9
10
11
12
13
14
51
15
16
17
18
19
20
21
52
22
23
24
25
26
27
28
01
29
30
31
    

වෙලඳ නිවාඩු එ.ජ හි 2024

The holidays will be added soon.

This page is under development. If you find an error, please let us know!

Holidays library: Yasumi by Sacha Telgenhof (MIT license)

අනෙක් වර්ෂ සදහා දින දර්ශණ 

Time.is

Calendar for other countries

වැදගත් ඉඟි

  • කාලය ගණනය කිරීම සඳහා දිනවල සැරිසරන්න හෝ ක්ලික් කරන්න
  • මෙම දින දර්ශනය මුද්‍රණ හිතකාමී ය! ඔබ මෙම පිටුව මුද්‍රණය කරන විට ලාංඡනය සහ දින දර්ශනය පමණක් දැකිය හැකිය.
Looks great on small screens, big screens and on print. Click on dates to calculate duration.
 
 
බදාදා, ජූලි 24, 2024, සතියක් 30
හිරු ↑ 05:45 ↓ 20:21 (14පැය 36විනාඩි) - වැඩි විස්තර - New York පෙරනිමි වේලාව කරන්න - ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න