×

භාවිතයේ කොන්දේසි

Time.is සෑදුවේ මිනිසුන් විසිනි. ස්වයංක්‍රීය යාවත්කාලීන ස්ක්‍රිප්ට් භාවිතයක් තහනම් ය. ඔබට ඔබේ ඇප් එකට වේලාව පෙන්විමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර API හරහා අප හා සම්බණ්ධ වන්න

පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය

Time.is වෙබ් අඩවියට පැමිනෙන අයගේ දත්ත සංඛ්‍යානමය අවශ්‍යතා සඳහා පමණක් එකතු කරනු ලබයි තාක්ෂණික තොරතුරු පමනක් එකතු කරන අතර පෞද්ගලික තොරතුරු එකතු කරනු නොලබයි

This site is affiliated with Freestar for the purposes of placing advertising on the site, and Freestar will collect and use certain data for advertising purposes. To learn more about Freestar’s data usage, see Freestar's privacy policy.

We allow third-party companies to serve ads and/or collect certain anonymous information when you visit our web site. These companies may use non-personally identifiable information (e.g., click stream information, browser type, time and date, subject of advertisements clicked or scrolled over) during your visits to this and other web sites in order to provide advertisements about goods and services likely to be of greater interest to you. These companies typically use a cookie or third party web beacon to collect this information. To learn more about this behavioral advertising practice or to opt-out of this type of advertising, you can visit https://www.networkadvertising.org.

 
 
බදාදා, දෙසැම්බර් 7, 2022, සතියක් 49
හිරු ↑ 07:07 ↓ 16:29 (9පැය 22විනාඩි) වැඩි විස්තර