×

නොමිලේ බට අවශ්‍ය ආකාරයට සකසා ගත හැකි විජෙට් ඔබේ වෙබ් අඩවියට නොමිලේ

ඔබේ වෙබ් අඩවියට ඔරලෝසුවක් අවශ්‍ය ද? නැතිනම් අද දිනය, ඉර උදා වෙන වෙලාව, ඉර බහින වෙලාව, වෙලාවේ හෝ දිනයේ දිග? පහත තෝරාගැනීම් වලින් තෝරා කෝඩ් එක කොපි කරන්න. මෙය නොමිලේ

තෝරාගැනීම්

පිහිටීම
New York, එ.ජ
අනිත් පිහිටීම් සඳහා කරුණාකර ඉහල කෙලවරේ සෙවුම් ස්ථානය භාවිතා කරන්න
පෙන්වන්නේ මොනවද
කාල ආකෘතියදිනය ආකෘතිය
 
දවස:
dayname සඳුදා
dname සඳු
daynum01-31
dnum1-31
day_in_yදවස 1-366
සතියක්:
weekසතියක් 21
මාසය:
monthname මැයි
monthnum01-12
mnum1-12
වර්ෂය:
year2024
yy24
පාට සහ ප්‍රමාණය
px
ඒක කොහොම වේවි ද
වෙලාව New York:
ඔබේ වෙබ් පිටුවේ හැඩය අනුව අවසාන ප්‍රථිඵලය වෙනස් වේ
CSS යොදාගෙන ඔබට ඕන විදිහට විජෙට් එක වෙනස් කරන්න පුලුවන්

ඔබෙ වෙබ් ඔරලෝසු විජෙට් එකට කෝඩ් මෙන්න

භාවිතයේ කොන්දේසි

උසස් භාවිතය

There are two widget scripts: A simplified version, t.js, which displays only time, and the main widget script, si.js, which can display time, date, sunrise time, sunset time and day length. The main widget script is available in several languages. For other languages, replace si in the script name with the code for the desired language. (For instance pl.js for Polish, or tr.js for Turkish.)

ආරම්භක පාරමිතීන් සඳහා කොන්දේසි

පරාමිතීන්වලංගු වචනමුල් අගය
templateTIME, DATE, SUNTIME
time_formathours, minutes, seconds, 12hours, AMPMhours:minutes:seconds
date_formatdayname, dname, daynum, dnum, day_in_y, week, monthname, monthnum, mnum, yy, yearyear-monthnum-daynum
sun_formatsrhour, srminute, sr12hour, srAMPM, sshour, ssminute, ss12hour, ssAMPM, dlhours, dlminutessrhour:srminute-sshour:ssminute
coordsපිහිටුමේ අක්ෂාංශ හා දේෂාංශ සඳහා සූර්යය වේලාව හා දිනයේ දිග අවශය වේ
idසර්වර් එක පැත්තෙන් පිහිටීම සහ වේලා කලාපය සොයා ගැනීම සඳහා ඇස්කි නොවන පිහිටීම් නමක් අවශ්‍ය වේ.
callbackThe name of a function that will be called every second, with rendered template as parameter. (Optional)

Parameter names and keywords are case sensitive. You can use HTML and other content in the template, time_format, date_format and sun_format parameters.

මේ වගේ ඔරලෝසු ගොඩක් නිර්මාණය කිරීමට

UTC time: <span id="UTC_za00"></span><br/>
New York sunrise time: <span id="New_York_z161"></span><br/>
Tokyo sunrise time: <span id="Tokyo_z444"></span><br/>
Find the <a href="https://time.is/" id="time_is_link" rel="nofollow">current time for any location or time zone on Time.is!</a>
<script src="//widget.time.is/si.js"></script>
<script>
time_is_widget.init({
	UTC_za00 : {},
	New_York_z161 : {
		template: "SUN",
		sun_format: "srhour:srminute",
		coords: "40.71427,-74.00597"
		},
	Tokyo_z444 : {
		coords: "59.33258,18.06490"
		}
	});
</script>

ප්‍රතිපල :

UTC time:
New York sunrise time:
Tokyo sunrise time:
Find the current time for any location or time zone on Time.is!

The values of the time_format, date_format, sun_format and template parameters are inherited, so you don't need to repeat them if the value is the same as for the previously defined widget.

 
 
සඳුදා, මැයි 20, 2024, සතියක් 21