×

හොංකොං තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, ජූලි 22, 2024, සතියක් 30

Time zone info for හොංකොං

UTC +8
Hong Kong Time (HKT)
දැන් 12 පැය ඉදිරියෙන් New York

වෙලාවෙ වෙනස
from හොංකොං

Los Angeles
15 පැය
15 පැය
Chicago
13 පැය
13 පැය
New York
12 පැය
12 පැය
Toronto
12 පැය
12 පැය
São Paulo
11 පැය
11 පැය
UTC
8 පැය
8 පැය
Lagos
7 පැය
7 පැය
ලන්ඩන්
7 පැය
7 පැය
Johannesburg
6 පැය
6 පැය
Paris
6 පැය
6 පැය
Zurich
6 පැය
6 පැය
Cairo
5 පැය
5 පැය
Istanbul
5 පැය
5 පැය
Moscow
5 පැය
5 පැය
Dubai
4 පැය
4 පැය
Mumbai
2.5 පැය
2.5 පැය
Shanghai0
සිංගප්පූරුව0
Tokyo+1 පැය
සිඩ්නි+2 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

හොංකොං සිතියම මත