×

එක්සත් ජනපද ඈත දූපත් තුළ කාලය දැන්

 
 
ඉරිදා, පෙබරවාරි 5, 2023, සතියක් 5
එක්සත් ජනපද ඈත දූපත් හි කාල කලාප 4 ඇත. Itascatown pre-WW2 අගනුවර සඳහා කාල කලාපය මෙහි භාවිතා වේ.
හිරු ↑ 06:05 ↓ 17:59 (11පැය 54විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

එක්සත් ජනපද ඈත දූපත් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Pacific/Midway.
එක්සත් ජනපද ඈත දූපත් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from එක්සත් ජනපද ඈත දූපත්

Los Angeles+3 පැය
Chicago+5 පැය
New York+6 පැය
Toronto+6 පැය
São Paulo+8 පැය
UTC+11 පැය
ලන්ඩන්+11 පැය
Canton of Zurich+12 පැය
Lagos+12 පැය
Paris+12 පැය
Cairo+13 පැය
Johannesburg+13 පැය
Istanbul+14 පැය
Moscow+14 පැය
Dubai+15 පැය
Mumbai+16.5 පැය
Shanghai+19 පැය
සිංගප්පූරුව+19 පැය
හොංකොං+19 පැය
Tokyo+20 පැය
සිඩ්නි+22 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

එක්සත් ජනපද ඈත දූපත් සිතියම මත