×

උතුරු මරියානා දූපත් තුළ කාලය දැන්

 
 
සඳුදා, පෙබරවාරි 6, 2023, සතියක් 6
හිරු ↑ 06:45 ↓ 18:17 (11පැය 32විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

උතුරු මරියානා දූපත් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Pacific/Saipan.
උතුරු මරියානා දූපත් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from උතුරු මරියානා දූපත්

Los Angeles
18 පැය
18 පැය
Chicago
16 පැය
16 පැය
New York
15 පැය
15 පැය
Toronto
15 පැය
15 පැය
São Paulo
13 පැය
13 පැය
UTC
10 පැය
10 පැය
ලන්ඩන්
10 පැය
10 පැය
Canton of Zurich
9 පැය
9 පැය
Lagos
9 පැය
9 පැය
Paris
9 පැය
9 පැය
Cairo
8 පැය
8 පැය
Johannesburg
8 පැය
8 පැය
Istanbul
7 පැය
7 පැය
Moscow
7 පැය
7 පැය
Dubai
6 පැය
6 පැය
Mumbai
4.5 පැය
4.5 පැය
Shanghai
2 පැය
2 පැය
සිංගප්පූරුව
2 පැය
2 පැය
හොංකොං
2 පැය
2 පැය
Tokyo
1 පැය
1 පැය
සිඩ්නි+1 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

උතුරු මරියානා දූපත් සිතියම මත