×

කුක් දූපත් තුළ කාලය දැන්

 
 
සිකුරාදා, ජනවාරි 27, 2023, සතියක් 4
හිරු ↑ 06:18 ↓ 19:25 (13පැය 7විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

කුක් දූපත් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Pacific/Rarotonga.
කුක් දූපත් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
කුක් දූපත් පෙරනිමි වේලාව කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from කුක් දූපත්

Los Angeles+2 පැය
Chicago+4 පැය
New York+5 පැය
Toronto+5 පැය
São Paulo+7 පැය
UTC+10 පැය
ලන්ඩන්+10 පැය
Canton of Zurich+11 පැය
Lagos+11 පැය
Paris+11 පැය
Cairo+12 පැය
Johannesburg+12 පැය
Istanbul+13 පැය
Moscow+13 පැය
Dubai+14 පැය
Mumbai+15.5 පැය
Shanghai+18 පැය
සිංගප්පූරුව+18 පැය
හොංකොං+18 පැය
Tokyo+19 පැය
සිඩ්නි+21 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

කුක් දූපත් සිතියම මත