×

කොකෝස් දූපත් තුළ කාලය දැන්

 
 
සෙනසුරාදා, ජනවාරි 28, 2023, සතියක් 4
හිරු ↑ 05:55 ↓ 18:35 (12පැය 40විනාඩි) වැඩි විස්තර

කාල කලාපය

කොකෝස් දූපත් සඳහා IANA කාල කලාප හඳුනා ගැනුම තමයි Indian/Cocos.
කොකෝස් දූපත් ගැන විකිපෙදිඅ හි කියවන්න
පෙරනිමි ස්ථානය කරන්න
ප්රියතම ස්ථානවලට එකතු කරන්න

වෙලාවෙ වෙනස
from කොකෝස් දූපත්

Los Angeles
14.5 පැය
14.5 පැය
Chicago
12.5 පැය
12.5 පැය
New York
11.5 පැය
11.5 පැය
Toronto
11.5 පැය
11.5 පැය
São Paulo
9.5 පැය
9.5 පැය
UTC
6.5 පැය
6.5 පැය
ලන්ඩන්
6.5 පැය
6.5 පැය
Canton of Zurich
5.5 පැය
5.5 පැය
Lagos
5.5 පැය
5.5 පැය
Paris
5.5 පැය
5.5 පැය
Cairo
4.5 පැය
4.5 පැය
Johannesburg
4.5 පැය
4.5 පැය
Istanbul
3.5 පැය
3.5 පැය
Moscow
3.5 පැය
3.5 පැය
Dubai
2.5 පැය
2.5 පැය
Mumbai
1 පැය
1 පැය
Shanghai+1.5 පැය
සිංගප්පූරුව+1.5 පැය
හොංකොං+1.5 පැය
Tokyo+2.5 පැය
සිඩ්නි+4.5 පැය
වෙනත් කාල කලාපයන් සසඳා බලන්න

කොකෝස් දූපත් සිතියම මත