×

Taim long Kuala Lumpur, Malaysia nau

 
 
Sarere, Ogas 13, 2022, wik 32
San ↑ 07:11AM ↓ 19:25PM (12a 14m) Moa info

Taimsoen

IANA taimsoen aidentifaia bilong Kuala Lumpur i stap Asia/Kuala_Lumpur.
Lukim Kuala Lumpur long Wikipedia
Mekim Kuala Lumpur taim bikpela wan bilong yu
Putim bilong lis bilong feverit ples bilong yu

Sankamap, sankamdaun, hau long de na sola taim bilong Kuala Lumpur

Taim senisim
from Kuala Lumpur

Los Angeles
15 ol aua
15 ol aua
Sikago
13 ol aua
13 ol aua
New York
12 ol aua
12 ol aua
Toronto
12 ol aua
12 ol aua
San Paulu
11 ol aua
11 ol aua
UTC
8 ol aua
8 ol aua
Lagos
7 ol aua
7 ol aua
Landen
7 ol aua
7 ol aua
Canton of Zurich
6 ol aua
6 ol aua
Johannesburg
6 ol aua
6 ol aua
Kairo
6 ol aua
6 ol aua
Paris
6 ol aua
6 ol aua
Istanbul
5 ol aua
5 ol aua
Moscow
5 ol aua
5 ol aua
Dubai
4 ol aua
4 ol aua
Mumbai
2.5 ol aua
2.5 ol aua
Hong Kong0
Shanghai0
Singapore0
Tokyo+1 ol aua
Sidni+2 ol aua
Skelim narapela taimsoen

Kuala Lumpur long map