×

Hau yu yusim Time.is

Lukautim taim long investim sampela minit long painim hau yu yusim Time.is trupela gutpela!

Ol siotkat bilong kibod

FSenisim bikpela skrin
shift DSenisim dak
shift ZSaikol bilong ol klok sais
shift SSenisim saun
shift MSenisim menu
.Senisim sekan, tent na milisekan
shift TGo long taimsoen tanem
shift CGo long kalenda
shift OGo long opsen
shift UGo long time.is/UTC
$Go long Karensi Graun (karensi tanem)
?Go long dispela pes
homeWanem long top bilong pes: Go long Time.is fran pes
1 - 9Go long fevorit ples bilong yu 1-9
escEksit bikpela skrin, lukim, o menu.
/Go long lukim boks. Yu save olsem statim lukim long presim wanpela leta (bat no F).

Ol siotkat bilong tas skrin na maus bilong kompiuta

  • Presim det andanit klok long openim kalenda.
  • Presim kais sait bilong klok long bikpela skrin.
  • Presim rait sait long klok long senisim ol sekan, tent na milisekan. (Dispela fanksen mas bin larim long setings.)

URL bilong spesifik ples

URLS long Time.is no stap hatwok. Long lukim wanem taim long Pot Mosbi, go long time.is/Port_Moresby.

Ol URL bilong taimsoen

Long lukim wanem taim long wanpela ples, yusim taimsoen liklik nem.
Eksampol: URL bilong Pasifik Taim i stap time.is/PT.
  • Sampela liklik nem bilong taimsoen karamapim tok. Long kes laik dispela, bikpela taimsoen bin adresim long liklik nem, na narapela i gat nem bilong taimsoen spelim long URL.
    Eksampol: URL bilong Nambawan Taim bilong India i stap time.is/IST, na Taim bilong Isrel i painim long time.is/Israel_Time.
  • Yu save olsem taipim longpela URL na no putim liklik nem.
    Eksampol: Sapos yu bin go long time.is/Greenwich Mean Time (Nambawan Taim bilong Grinwis), yu bin stap redirektim long time.is/GMT.

Kastomasiesen bilong Time.is

Yu save senisim tokples, kain bilong taim, kain bilong det na narapela gutpela opsen long setings pes.
 
 
Sande, Me 19, 2024, wik 20