×

Lis bilong salim tok

Joinim Time.is lis bilong salim tok, na yu save i stap nambawan manmeri tu harim nabaut niupela tingting long Time.is. Imel adres bilong yupela i stap no save lukim long narapela pipol, na yu save unsabskraib long sampela taim.

 
 
Trinde, Julai 24, 2024, wik 30