×

Yuniks taimstemp tanim

Tanim wanpela Yuniks taimstemp long det yu save ridim, o narapela we raun, long senisim samting long wan bilong inputim boks antap.

Ol gutpela Yuniks taimstemp sotkat

nau   + 1 minit   + 1 de   + 1 manth   Yuniks klok

Yuniks taim tanim

 
 
Fraide, Ogas 12, 2022, wik 32