×

Taim long Kuala Lumpur na New York

  • Wanem taim bin 13:00PM long Sande, Septemba 24 long Kuala Lumpur, em 01:00AM long New York.
  • Kuala Lumpur i stap 12 ol aua pastaim New York.
  • Presim sampela taim long tebol ananit long openim na kisim event taim pes bilong sampela manmeri.

Taim senisim from Kuala Lumpur

New York
12 ol aua
12 ol aua
UTC
8 ol aua
8 ol aua

Kuala Lumpur

New York (-12a)

Sande 13:00PMSande 01:00AM
Sande 14:00PMSande 02:00AM
Sande 15:00PMSande 03:00AM
Sande 16:00PMSande 04:00AM
Sande 17:00PMSande 05:00AM
Sande 18:00PMSande 06:00AM
Sande 19:00PMSande 07:00AM
Sande 20:00PMSande 08:00AM
Sande 21:00PMSande 09:00AM
Sande 22:00PMSande 10:00AM
Sande 23:00PMSande 11:00AM
Mande 00:00AMSande 12:00PM
Mande 01:00AMSande 13:00PM
Mande 02:00AMSande 14:00PM
Mande 03:00AMSande 15:00PM
Mande 04:00AMSande 16:00PM
Mande 05:00AMSande 17:00PM
Mande 06:00AMSande 18:00PM
Mande 07:00AMSande 19:00PM
Mande 08:00AMSande 20:00PM
Mande 09:00AMSande 21:00PM
Mande 10:00AMSande 22:00PM
Mande 11:00AMSande 23:00PM
Mande 12:00PMMande 00:00AM
Mande 13:00PMMande 01:00AM
Mande 14:00PMMande 02:00AM
Mande 15:00PMMande 03:00AM
Mande 16:00PMMande 04:00AM
Mande 17:00PMMande 05:00AM
Mande 18:00PMMande 06:00AM
Mande 19:00PMMande 07:00AM
Mande 20:00PMMande 08:00AM
Mande 21:00PMMande 09:00AM
Mande 22:00PMMande 10:00AM
Mande 23:00PMMande 11:00AM
Tunde 00:00AMMande 12:00PM

Tanem gen

 
 
Sande, Septemba 24, 2023, wik 38