×

Taim long Karasi, Pakistan nau

 
 
Fonde, Jun 1, 2023, wik 22

Time zone info for Karasi

UTC +5
Pakistan Standard Time (PKT)
nau 9 ol aua pastaim New York

Taim senisim
from Karasi

Los Angeles
12 ol aua
12 ol aua
Sikago
10 ol aua
10 ol aua
New York
9 ol aua
9 ol aua
Toronto
9 ol aua
9 ol aua
San Paulu
8 ol aua
8 ol aua
UTC
5 ol aua
5 ol aua
Lagos
4 ol aua
4 ol aua
Landen
4 ol aua
4 ol aua
Canton of Zurich
3 ol aua
3 ol aua
Johannesburg
3 ol aua
3 ol aua
Paris
3 ol aua
3 ol aua
Istanbul
2 ol aua
2 ol aua
Kairo
2 ol aua
2 ol aua
Moscow
2 ol aua
2 ol aua
Dubai
1 ol aua
1 ol aua
Mumbai+0.5 ol aua
Hong Kong+3 ol aua
Shanghai+3 ol aua
Singapore+3 ol aua
Tokyo+4 ol aua
Sidni+5 ol aua
Skelim narapela taimsoen

Sankamap, sankamdaun, hau long de na sola taim bilong Karasi

Karasi long map