×

Taim long Daka, Bangladesh nau

 
 
Trinde, Jun 7, 2023, wik 23

Time zone info for Daka

UTC +6
Bangladesh Standard Time (BST)
nau 10 ol aua pastaim New York

Taim senisim
from Daka

Los Angeles
13 ol aua
13 ol aua
Sikago
11 ol aua
11 ol aua
New York
10 ol aua
10 ol aua
Toronto
10 ol aua
10 ol aua
San Paulu
9 ol aua
9 ol aua
UTC
6 ol aua
6 ol aua
Lagos
5 ol aua
5 ol aua
Landen
5 ol aua
5 ol aua
Canton of Zurich
4 ol aua
4 ol aua
Johannesburg
4 ol aua
4 ol aua
Paris
4 ol aua
4 ol aua
Istanbul
3 ol aua
3 ol aua
Kairo
3 ol aua
3 ol aua
Moscow
3 ol aua
3 ol aua
Dubai
2 ol aua
2 ol aua
Mumbai
0.5 ol aua
0.5 ol aua
Hong Kong+2 ol aua
Shanghai+2 ol aua
Singapore+2 ol aua
Tokyo+3 ol aua
Sidni+4 ol aua
Skelim narapela taimsoen

Sankamap, sankamdaun, hau long de na sola taim bilong Daka

Daka long map