×

Taim long Adis Ababa, Ethiopia nau

 
 
Sarere, Ogas 13, 2022, wik 32
San ↑ 06:17AM ↓ 18:43PM (12a 26m) Moa info

Taimsoen

IANA taimsoen aidentifaia bilong Adis Ababa i stap Africa/Addis_Ababa.
Lukim Adis Ababa long Wikipedia
Mekim Adis Ababa taim bikpela wan bilong yu
Putim bilong lis bilong feverit ples bilong yu

Sankamap, sankamdaun, hau long de na sola taim bilong Adis Ababa

Taim senisim
from Adis Ababa

Los Angeles
10 ol aua
10 ol aua
Sikago
8 ol aua
8 ol aua
New York
7 ol aua
7 ol aua
Toronto
7 ol aua
7 ol aua
San Paulu
6 ol aua
6 ol aua
UTC
3 ol aua
3 ol aua
Lagos
2 ol aua
2 ol aua
Landen
2 ol aua
2 ol aua
Canton of Zurich
1 ol aua
1 ol aua
Johannesburg
1 ol aua
1 ol aua
Kairo
1 ol aua
1 ol aua
Paris
1 ol aua
1 ol aua
Istanbul0
Moscow0
Dubai+1 ol aua
Mumbai+2.5 ol aua
Hong Kong+5 ol aua
Shanghai+5 ol aua
Singapore+5 ol aua
Tokyo+6 ol aua
Sidni+7 ol aua
Skelim narapela taimsoen

Adis Ababa long map