×

වේලාවේ Vaduz සහ New York

  • වේලාව වුනාම 22:00 මත ඉරිදා, ජූලි 14 in Vaduz, වුනේ 16:00 තුල New York.
  • Vaduz ගේ 6 පැය ඉදිරියෙන් New York.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from Vaduz

New York
6 පැය
6 පැය
UTC
2 පැය
2 පැය

Vaduz

New York (-6පැය)

ඉරිදා 22:00ඉරිදා 16:00
ඉරිදා 23:00ඉරිදා 17:00
සඳුදා 00:00ඉරිදා 18:00
සඳුදා 01:00ඉරිදා 19:00
සඳුදා 02:00ඉරිදා 20:00
සඳුදා 03:00ඉරිදා 21:00
සඳුදා 04:00ඉරිදා 22:00
සඳුදා 05:00ඉරිදා 23:00
සඳුදා 06:00 සඳුදා 00:00
සඳුදා 07:00 සඳුදා 01:00
සඳුදා 08:00 සඳුදා 02:00
සඳුදා 09:00 සඳුදා 03:00
සඳුදා 10:00 සඳුදා 04:00
සඳුදා 11:00 සඳුදා 05:00
සඳුදා 12:00 සඳුදා 06:00
සඳුදා 13:00 සඳුදා 07:00
සඳුදා 14:00 සඳුදා 08:00
සඳුදා 15:00 සඳුදා 09:00
සඳුදා 16:00 සඳුදා 10:00
සඳුදා 17:00 සඳුදා 11:00
සඳුදා 18:00 සඳුදා 12:00
සඳුදා 19:00 සඳුදා 13:00
සඳුදා 20:00 සඳුදා 14:00
සඳුදා 21:00 සඳුදා 15:00
සඳුදා 22:00 සඳුදා 16:00
සඳුදා 23:00 සඳුදා 17:00
අඟහරුවාදා 00:00 සඳුදා 18:00
අඟහරුවාදා 01:00 සඳුදා 19:00
අඟහරුවාදා 02:00 සඳුදා 20:00
අඟහරුවාදා 03:00 සඳුදා 21:00
අඟහරුවාදා 04:00 සඳුදා 22:00
අඟහරුවාදා 05:00 සඳුදා 23:00
අඟහරුවාදා 06:00 අඟහරුවාදා 00:00
අඟහරුවාදා 07:00 අඟහරුවාදා 01:00
අඟහරුවාදා 08:00 අඟහරුවාදා 02:00
අඟහරුවාදා 09:00 අඟහරුවාදා 03:00

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
ඉරිදා, ජූලි 14, 2024, සතියක් 28