×

වේලාවේ UTC සහ New York

  • වේලාව වුනාම 22:00 මත අඟහරුවාදා, සැප්තැම්බර් 26 in UTC, වුනේ 18:00 තුල New York.
  • UTC ගේ 4 පැය ඉදිරියෙන් New York.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from UTC

New York
4 පැය
4 පැය
UTC0

UTC

New York (-4පැය)

අඟහරුවාදා 22:00 අඟහරුවාදා 18:00
අඟහරුවාදා 23:00 අඟහරුවාදා 19:00
බදාදා 00:00 අඟහරුවාදා 20:00
බදාදා 01:00 අඟහරුවාදා 21:00
බදාදා 02:00 අඟහරුවාදා 22:00
බදාදා 03:00 අඟහරුවාදා 23:00
බදාදා 04:00 බදාදා 00:00
බදාදා 05:00 බදාදා 01:00
බදාදා 06:00 බදාදා 02:00
බදාදා 07:00 බදාදා 03:00
බදාදා 08:00 බදාදා 04:00
බදාදා 09:00 බදාදා 05:00
බදාදා 10:00 බදාදා 06:00
බදාදා 11:00 බදාදා 07:00
බදාදා 12:00 බදාදා 08:00
බදාදා 13:00 බදාදා 09:00
බදාදා 14:00 බදාදා 10:00
බදාදා 15:00 බදාදා 11:00
බදාදා 16:00 බදාදා 12:00
බදාදා 17:00 බදාදා 13:00
බදාදා 18:00 බදාදා 14:00
බදාදා 19:00 බදාදා 15:00
බදාදා 20:00 බදාදා 16:00
බදාදා 21:00 බදාදා 17:00
බදාදා 22:00 බදාදා 18:00
බදාදා 23:00 බදාදා 19:00
බ්‍රහස්පතින්දා 00:00 බදාදා 20:00
බ්‍රහස්පතින්දා 01:00 බදාදා 21:00
බ්‍රහස්පතින්දා 02:00 බදාදා 22:00
බ්‍රහස්පතින්දා 03:00 බදාදා 23:00
බ්‍රහස්පතින්දා 04:00 බ්‍රහස්පතින්දා 00:00
බ්‍රහස්පතින්දා 05:00 බ්‍රහස්පතින්දා 01:00
බ්‍රහස්පතින්දා 06:00 බ්‍රහස්පතින්දා 02:00
බ්‍රහස්පතින්දා 07:00 බ්‍රහස්පතින්දා 03:00
බ්‍රහස්පතින්දා 08:00 බ්‍රහස්පතින්දා 04:00
බ්‍රහස්පතින්දා 09:00 බ්‍රහස්පතින්දා 05:00

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
අඟහරුවාදා, සැප්තැම්බර් 26, 2023, සතියක් 39