×

වේලාවේ SIN සහ New York

  • වේලාව වුනාම 14:00 මත බදාදා, අපේ්රල් 17 in SIN, වුනේ 02:00 තුල New York.
  • SIN ගේ 12 පැය ඉදිරියෙන් New York.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from SIN

New York
12 පැය
12 පැය
UTC
8 පැය
8 පැය

SIN

New York (-12පැය)

බදාදා 14:00 බදාදා 02:00
බදාදා 15:00 බදාදා 03:00
බදාදා 16:00 බදාදා 04:00
බදාදා 17:00 බදාදා 05:00
බදාදා 18:00 බදාදා 06:00
බදාදා 19:00 බදාදා 07:00
බදාදා 20:00 බදාදා 08:00
බදාදා 21:00 බදාදා 09:00
බදාදා 22:00 බදාදා 10:00
බදාදා 23:00 බදාදා 11:00
බ්‍රහස්පතින්දා 00:00 බදාදා 12:00
බ්‍රහස්පතින්දා 01:00 බදාදා 13:00
බ්‍රහස්පතින්දා 02:00 බදාදා 14:00
බ්‍රහස්පතින්දා 03:00 බදාදා 15:00
බ්‍රහස්පතින්දා 04:00 බදාදා 16:00
බ්‍රහස්පතින්දා 05:00 බදාදා 17:00
බ්‍රහස්පතින්දා 06:00 බදාදා 18:00
බ්‍රහස්පතින්දා 07:00 බදාදා 19:00
බ්‍රහස්පතින්දා 08:00 බදාදා 20:00
බ්‍රහස්පතින්දා 09:00 බදාදා 21:00
බ්‍රහස්පතින්දා 10:00 බදාදා 22:00
බ්‍රහස්පතින්දා 11:00 බදාදා 23:00
බ්‍රහස්පතින්දා 12:00 බ්‍රහස්පතින්දා 00:00
බ්‍රහස්පතින්දා 13:00 බ්‍රහස්පතින්දා 01:00
බ්‍රහස්පතින්දා 14:00 බ්‍රහස්පතින්දා 02:00
බ්‍රහස්පතින්දා 15:00 බ්‍රහස්පතින්දා 03:00
බ්‍රහස්පතින්දා 16:00 බ්‍රහස්පතින්දා 04:00
බ්‍රහස්පතින්දා 17:00 බ්‍රහස්පතින්දා 05:00
බ්‍රහස්පතින්දා 18:00 බ්‍රහස්පතින්දා 06:00
බ්‍රහස්පතින්දා 19:00 බ්‍රහස්පතින්දා 07:00
බ්‍රහස්පතින්දා 20:00 බ්‍රහස්පතින්දා 08:00
බ්‍රහස්පතින්දා 21:00 බ්‍රහස්පතින්දා 09:00
බ්‍රහස්පතින්දා 22:00 බ්‍රහස්පතින්දා 10:00
බ්‍රහස්පතින්දා 23:00 බ්‍රහස්පතින්දා 11:00
සිකුරාදා 00:00 බ්‍රහස්පතින්දා 12:00
සිකුරාදා 01:00 බ්‍රහස්පතින්දා 13:00

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
බදාදා, අපේ්රල් 17, 2024, සතියක් 16
Bat Appreciation Day