×

වේලාවේ Tehran සහ New York

  • වේලාව වුනාම 18:30 මත බ්‍රහස්පතින්දා, මැයි 23 in Tehran, වුනේ 11:00 තුල New York.
  • Tehran ගේ 7 පැය සහ 30 මිනිත්තු ඉදිරියෙන් New York.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from Tehran

New York
7.5 පැය
7.5 පැය
UTC
3.5 පැය
3.5 පැය

Tehran

New York (-7පැය30විනාඩි)

බ්‍රහස්පතින්දා 18:30 බ්‍රහස්පතින්දා 11:00
බ්‍රහස්පතින්දා 19:30 බ්‍රහස්පතින්දා 12:00
බ්‍රහස්පතින්දා 20:30 බ්‍රහස්පතින්දා 13:00
බ්‍රහස්පතින්දා 21:30 බ්‍රහස්පතින්දා 14:00
බ්‍රහස්පතින්දා 22:30 බ්‍රහස්පතින්දා 15:00
බ්‍රහස්පතින්දා 23:30 බ්‍රහස්පතින්දා 16:00
සිකුරාදා 00:30 බ්‍රහස්පතින්දා 17:00
සිකුරාදා 01:30 බ්‍රහස්පතින්දා 18:00
සිකුරාදා 02:30 බ්‍රහස්පතින්දා 19:00
සිකුරාදා 03:30 බ්‍රහස්පතින්දා 20:00
සිකුරාදා 04:30 බ්‍රහස්පතින්දා 21:00
සිකුරාදා 05:30 බ්‍රහස්පතින්දා 22:00
සිකුරාදා 06:30 බ්‍රහස්පතින්දා 23:00
සිකුරාදා 07:30 සිකුරාදා 00:00
සිකුරාදා 08:30 සිකුරාදා 01:00
සිකුරාදා 09:30 සිකුරාදා 02:00
සිකුරාදා 10:30 සිකුරාදා 03:00
සිකුරාදා 11:30 සිකුරාදා 04:00
සිකුරාදා 12:30 සිකුරාදා 05:00
සිකුරාදා 13:30 සිකුරාදා 06:00
සිකුරාදා 14:30 සිකුරාදා 07:00
සිකුරාදා 15:30 සිකුරාදා 08:00
සිකුරාදා 16:30 සිකුරාදා 09:00
සිකුරාදා 17:30 සිකුරාදා 10:00
සිකුරාදා 18:30 සිකුරාදා 11:00
සිකුරාදා 19:30 සිකුරාදා 12:00
සිකුරාදා 20:30 සිකුරාදා 13:00
සිකුරාදා 21:30 සිකුරාදා 14:00
සිකුරාදා 22:30 සිකුරාදා 15:00
සිකුරාදා 23:30 සිකුරාදා 16:00
සෙනසුරාදා 00:30 සිකුරාදා 17:00
සෙනසුරාදා 01:30 සිකුරාදා 18:00
සෙනසුරාදා 02:30 සිකුරාදා 19:00
සෙනසුරාදා 03:30 සිකුරාදා 20:00
සෙනසුරාදා 04:30 සිකුරාදා 21:00
සෙනසුරාදා 05:30 සිකුරාදා 22:00

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
බ්‍රහස්පතින්දා, මැයි 23, 2024, සතියක් 21