×

වේලාවේ Rabat සහ New York

  • වේලාව වුනාම 17:00 මත බ්‍රහස්පතින්දා, මැයි 23 in Rabat, වුනේ 12:00 තුල New York.
  • Rabat ගේ 5 පැය ඉදිරියෙන් New York.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from Rabat

New York
5 පැය
5 පැය
UTC
1 පැය
1 පැය

Rabat

New York (-5පැය)

බ්‍රහස්පතින්දා 17:00 බ්‍රහස්පතින්දා 12:00
බ්‍රහස්පතින්දා 18:00 බ්‍රහස්පතින්දා 13:00
බ්‍රහස්පතින්දා 19:00 බ්‍රහස්පතින්දා 14:00
බ්‍රහස්පතින්දා 20:00 බ්‍රහස්පතින්දා 15:00
බ්‍රහස්පතින්දා 21:00 බ්‍රහස්පතින්දා 16:00
බ්‍රහස්පතින්දා 22:00 බ්‍රහස්පතින්දා 17:00
බ්‍රහස්පතින්දා 23:00 බ්‍රහස්පතින්දා 18:00
සිකුරාදා 00:00 බ්‍රහස්පතින්දා 19:00
සිකුරාදා 01:00 බ්‍රහස්පතින්දා 20:00
සිකුරාදා 02:00 බ්‍රහස්පතින්දා 21:00
සිකුරාදා 03:00 බ්‍රහස්පතින්දා 22:00
සිකුරාදා 04:00 බ්‍රහස්පතින්දා 23:00
සිකුරාදා 05:00 සිකුරාදා 00:00
සිකුරාදා 06:00 සිකුරාදා 01:00
සිකුරාදා 07:00 සිකුරාදා 02:00
සිකුරාදා 08:00 සිකුරාදා 03:00
සිකුරාදා 09:00 සිකුරාදා 04:00
සිකුරාදා 10:00 සිකුරාදා 05:00
සිකුරාදා 11:00 සිකුරාදා 06:00
සිකුරාදා 12:00 සිකුරාදා 07:00
සිකුරාදා 13:00 සිකුරාදා 08:00
සිකුරාදා 14:00 සිකුරාදා 09:00
සිකුරාදා 15:00 සිකුරාදා 10:00
සිකුරාදා 16:00 සිකුරාදා 11:00
සිකුරාදා 17:00 සිකුරාදා 12:00
සිකුරාදා 18:00 සිකුරාදා 13:00
සිකුරාදා 19:00 සිකුරාදා 14:00
සිකුරාදා 20:00 සිකුරාදා 15:00
සිකුරාදා 21:00 සිකුරාදා 16:00
සිකුරාදා 22:00 සිකුරාදා 17:00
සිකුරාදා 23:00 සිකුරාදා 18:00
සෙනසුරාදා 00:00 සිකුරාදා 19:00
සෙනසුරාදා 01:00 සිකුරාදා 20:00
සෙනසුරාදා 02:00 සිකුරාදා 21:00
සෙනසුරාදා 03:00 සිකුරාදා 22:00
සෙනසුරාදා 04:00 සිකුරාදා 23:00

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
බ්‍රහස්පතින්දා, මැයි 23, 2024, සතියක් 21