×

වේලාවේ Paris සහ New York

  • වේලාව වුනාම 13:00 මත සිකුරාදා, ජූලි 19 in Paris, වුනේ 07:00 තුල New York.
  • Paris ගේ 6 පැය ඉදිරියෙන් New York.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from Paris

New York
6 පැය
6 පැය
UTC
2 පැය
2 පැය

Paris

New York (-6පැය)

සිකුරාදා 13:00 සිකුරාදා 07:00
සිකුරාදා 14:00 සිකුරාදා 08:00
සිකුරාදා 15:00 සිකුරාදා 09:00
සිකුරාදා 16:00 සිකුරාදා 10:00
සිකුරාදා 17:00 සිකුරාදා 11:00
සිකුරාදා 18:00 සිකුරාදා 12:00
සිකුරාදා 19:00 සිකුරාදා 13:00
සිකුරාදා 20:00 සිකුරාදා 14:00
සිකුරාදා 21:00 සිකුරාදා 15:00
සිකුරාදා 22:00 සිකුරාදා 16:00
සිකුරාදා 23:00 සිකුරාදා 17:00
සෙනසුරාදා 00:00 සිකුරාදා 18:00
සෙනසුරාදා 01:00 සිකුරාදා 19:00
සෙනසුරාදා 02:00 සිකුරාදා 20:00
සෙනසුරාදා 03:00 සිකුරාදා 21:00
සෙනසුරාදා 04:00 සිකුරාදා 22:00
සෙනසුරාදා 05:00 සිකුරාදා 23:00
සෙනසුරාදා 06:00 සෙනසුරාදා 00:00
සෙනසුරාදා 07:00 සෙනසුරාදා 01:00
සෙනසුරාදා 08:00 සෙනසුරාදා 02:00
සෙනසුරාදා 09:00 සෙනසුරාදා 03:00
සෙනසුරාදා 10:00 සෙනසුරාදා 04:00
සෙනසුරාදා 11:00 සෙනසුරාදා 05:00
සෙනසුරාදා 12:00 සෙනසුරාදා 06:00
සෙනසුරාදා 13:00 සෙනසුරාදා 07:00
සෙනසුරාදා 14:00 සෙනසුරාදා 08:00
සෙනසුරාදා 15:00 සෙනසුරාදා 09:00
සෙනසුරාදා 16:00 සෙනසුරාදා 10:00
සෙනසුරාදා 17:00 සෙනසුරාදා 11:00
සෙනසුරාදා 18:00 සෙනසුරාදා 12:00
සෙනසුරාදා 19:00 සෙනසුරාදා 13:00
සෙනසුරාදා 20:00 සෙනසුරාදා 14:00
සෙනසුරාදා 21:00 සෙනසුරාදා 15:00
සෙනසුරාදා 22:00 සෙනසුරාදා 16:00
සෙනසුරාදා 23:00 සෙනසුරාදා 17:00
ඉරිදා 00:00 සෙනසුරාදා 18:00

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
සිකුරාදා, ජූලි 19, 2024, සතියක් 29