×

වේලාවේ Madeira සහ New York

  • වේලාව වුනාම 02:00 මත බ්‍රහස්පතින්දා, පෙබරවාරි 29 in Madeira, වුනේ 21:00 මත බදාදා, පෙබරවාරි 28, 2024 තුල New York.
  • Madeira ගේ 5 පැය ඉදිරියෙන් New York.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from Madeira

New York
5 පැය
5 පැය
UTC0

Madeira

New York (-5පැය)

බ්‍රහස්පතින්දා 02:00 බදාදා 21:00
බ්‍රහස්පතින්දා 03:00 බදාදා 22:00
බ්‍රහස්පතින්දා 04:00 බදාදා 23:00
බ්‍රහස්පතින්දා 05:00 බ්‍රහස්පතින්දා 00:00
බ්‍රහස්පතින්දා 06:00 බ්‍රහස්පතින්දා 01:00
බ්‍රහස්පතින්දා 07:00 බ්‍රහස්පතින්දා 02:00
බ්‍රහස්පතින්දා 08:00 බ්‍රහස්පතින්දා 03:00
බ්‍රහස්පතින්දා 09:00 බ්‍රහස්පතින්දා 04:00
බ්‍රහස්පතින්දා 10:00 බ්‍රහස්පතින්දා 05:00
බ්‍රහස්පතින්දා 11:00 බ්‍රහස්පතින්දා 06:00
බ්‍රහස්පතින්දා 12:00 බ්‍රහස්පතින්දා 07:00
බ්‍රහස්පතින්දා 13:00 බ්‍රහස්පතින්දා 08:00
බ්‍රහස්පතින්දා 14:00 බ්‍රහස්පතින්දා 09:00
බ්‍රහස්පතින්දා 15:00 බ්‍රහස්පතින්දා 10:00
බ්‍රහස්පතින්දා 16:00 බ්‍රහස්පතින්දා 11:00
බ්‍රහස්පතින්දා 17:00 බ්‍රහස්පතින්දා 12:00
බ්‍රහස්පතින්දා 18:00 බ්‍රහස්පතින්දා 13:00
බ්‍රහස්පතින්දා 19:00 බ්‍රහස්පතින්දා 14:00
බ්‍රහස්පතින්දා 20:00 බ්‍රහස්පතින්දා 15:00
බ්‍රහස්පතින්දා 21:00 බ්‍රහස්පතින්දා 16:00
බ්‍රහස්පතින්දා 22:00 බ්‍රහස්පතින්දා 17:00
බ්‍රහස්පතින්දා 23:00 බ්‍රහස්පතින්දා 18:00
සිකුරාදා 00:00 බ්‍රහස්පතින්දා 19:00
සිකුරාදා 01:00 බ්‍රහස්පතින්දා 20:00
සිකුරාදා 02:00 බ්‍රහස්පතින්දා 21:00
සිකුරාදා 03:00 බ්‍රහස්පතින්දා 22:00
සිකුරාදා 04:00 බ්‍රහස්පතින්දා 23:00
සිකුරාදා 05:00 සිකුරාදා 00:00
සිකුරාදා 06:00 සිකුරාදා 01:00
සිකුරාදා 07:00 සිකුරාදා 02:00
සිකුරාදා 08:00 සිකුරාදා 03:00
සිකුරාදා 09:00 සිකුරාදා 04:00
සිකුරාදා 10:00 සිකුරාදා 05:00
සිකුරාදා 11:00 සිකුරාදා 06:00
සිකුරාදා 12:00 සිකුරාදා 07:00
සිකුරාදා 13:00 සිකුරාදා 08:00

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
බදාදා, පෙබරවාරි 28, 2024, සතියක් 9