×

වේලාවේ Georgetown සහ New York

  • Georgetown එක විට New York.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from Georgetown

New York0
UTC+4 පැය

Georgetown

New York (+0පැය)

සඳුදා 09:00 සඳුදා 09:00
සඳුදා 10:00 සඳුදා 10:00
සඳුදා 11:00 සඳුදා 11:00
සඳුදා 12:00 සඳුදා 12:00
සඳුදා 13:00 සඳුදා 13:00
සඳුදා 14:00 සඳුදා 14:00
සඳුදා 15:00 සඳුදා 15:00
සඳුදා 16:00 සඳුදා 16:00
සඳුදා 17:00 සඳුදා 17:00
සඳුදා 18:00 සඳුදා 18:00
සඳුදා 19:00 සඳුදා 19:00
සඳුදා 20:00 සඳුදා 20:00
සඳුදා 21:00 සඳුදා 21:00
සඳුදා 22:00 සඳුදා 22:00
සඳුදා 23:00 සඳුදා 23:00
අඟහරුවාදා 00:00 අඟහරුවාදා 00:00
අඟහරුවාදා 01:00 අඟහරුවාදා 01:00
අඟහරුවාදා 02:00 අඟහරුවාදා 02:00
අඟහරුවාදා 03:00 අඟහරුවාදා 03:00
අඟහරුවාදා 04:00 අඟහරුවාදා 04:00
අඟහරුවාදා 05:00 අඟහරුවාදා 05:00
අඟහරුවාදා 06:00 අඟහරුවාදා 06:00
අඟහරුවාදා 07:00 අඟහරුවාදා 07:00
අඟහරුවාදා 08:00 අඟහරුවාදා 08:00
අඟහරුවාදා 09:00 අඟහරුවාදා 09:00
අඟහරුවාදා 10:00 අඟහරුවාදා 10:00
අඟහරුවාදා 11:00 අඟහරුවාදා 11:00
අඟහරුවාදා 12:00 අඟහරුවාදා 12:00
අඟහරුවාදා 13:00 අඟහරුවාදා 13:00
අඟහරුවාදා 14:00 අඟහරුවාදා 14:00
අඟහරුවාදා 15:00 අඟහරුවාදා 15:00
අඟහරුවාදා 16:00 අඟහරුවාදා 16:00
අඟහරුවාදා 17:00 අඟහරුවාදා 17:00
අඟහරුවාදා 18:00 අඟහරුවාදා 18:00
අඟහරුවාදා 19:00 අඟහරුවාදා 19:00
අඟහරුවාදා 20:00 අඟහරුවාදා 20:00

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
සඳුදා, ජූලි 15, 2024, සතියක් 29