×

වේලාවේ Dubai සහ New York

  • වේලාව වුනාම 13:00 මත අඟහරුවාදා, මාර්තු 5 in Dubai, වුනේ 04:00 තුල New York.
  • Dubai ගේ 9 පැය ඉදිරියෙන් New York.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from Dubai

New York
9 පැය
9 පැය
UTC
4 පැය
4 පැය

Dubai

New York (-9පැය)

අඟහරුවාදා 13:00 අඟහරුවාදා 04:00
අඟහරුවාදා 14:00 අඟහරුවාදා 05:00
අඟහරුවාදා 15:00 අඟහරුවාදා 06:00
අඟහරුවාදා 16:00 අඟහරුවාදා 07:00
අඟහරුවාදා 17:00 අඟහරුවාදා 08:00
අඟහරුවාදා 18:00 අඟහරුවාදා 09:00
අඟහරුවාදා 19:00 අඟහරුවාදා 10:00
අඟහරුවාදා 20:00 අඟහරුවාදා 11:00
අඟහරුවාදා 21:00 අඟහරුවාදා 12:00
අඟහරුවාදා 22:00 අඟහරුවාදා 13:00
අඟහරුවාදා 23:00 අඟහරුවාදා 14:00
බදාදා 00:00 අඟහරුවාදා 15:00
බදාදා 01:00 අඟහරුවාදා 16:00
බදාදා 02:00 අඟහරුවාදා 17:00
බදාදා 03:00 අඟහරුවාදා 18:00
බදාදා 04:00 අඟහරුවාදා 19:00
බදාදා 05:00 අඟහරුවාදා 20:00
බදාදා 06:00 අඟහරුවාදා 21:00
බදාදා 07:00 අඟහරුවාදා 22:00
බදාදා 08:00 අඟහරුවාදා 23:00
බදාදා 09:00 බදාදා 00:00
බදාදා 10:00 බදාදා 01:00
බදාදා 11:00 බදාදා 02:00
බදාදා 12:00 බදාදා 03:00
බදාදා 13:00 බදාදා 04:00
බදාදා 14:00 බදාදා 05:00
බදාදා 15:00 බදාදා 06:00
බදාදා 16:00 බදාදා 07:00
බදාදා 17:00 බදාදා 08:00
බදාදා 18:00 බදාදා 09:00
බදාදා 19:00 බදාදා 10:00
බදාදා 20:00 බදාදා 11:00
බදාදා 21:00 බදාදා 12:00
බදාදා 22:00 බදාදා 13:00
බදාදා 23:00 බදාදා 14:00
බ්‍රහස්පතින්දා 00:00 බදාදා 15:00

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
අඟහරුවාදා, මාර්තු 5, 2024, සතියක් 10