×

වේලාවේ ඩෙන්මාර්කය සහ New York

  • වේලාව වුනාම 04:00 මත ඉරිදා, අපේ්රල් 14 in ඩෙන්මාර්කය, වුනේ 22:00 මත සෙනසුරාදා, අපේ්රල් 13, 2024 තුල New York.
  • ඩෙන්මාර්කය ගේ 6 පැය ඉදිරියෙන් New York.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from ඩෙන්මාර්කය

New York
6 පැය
6 පැය
UTC
2 පැය
2 පැය

ඩෙන්මාර්කය

New York (-6පැය)

ඉරිදා 04:00 සෙනසුරාදා 22:00
ඉරිදා 05:00 සෙනසුරාදා 23:00
ඉරිදා 06:00ඉරිදා 00:00
ඉරිදා 07:00ඉරිදා 01:00
ඉරිදා 08:00ඉරිදා 02:00
ඉරිදා 09:00ඉරිදා 03:00
ඉරිදා 10:00ඉරිදා 04:00
ඉරිදා 11:00ඉරිදා 05:00
ඉරිදා 12:00ඉරිදා 06:00
ඉරිදා 13:00ඉරිදා 07:00
ඉරිදා 14:00ඉරිදා 08:00
ඉරිදා 15:00ඉරිදා 09:00
ඉරිදා 16:00ඉරිදා 10:00
ඉරිදා 17:00ඉරිදා 11:00
ඉරිදා 18:00ඉරිදා 12:00
ඉරිදා 19:00ඉරිදා 13:00
ඉරිදා 20:00ඉරිදා 14:00
ඉරිදා 21:00ඉරිදා 15:00
ඉරිදා 22:00ඉරිදා 16:00
ඉරිදා 23:00ඉරිදා 17:00
සඳුදා 00:00ඉරිදා 18:00
සඳුදා 01:00ඉරිදා 19:00
සඳුදා 02:00ඉරිදා 20:00
සඳුදා 03:00ඉරිදා 21:00
සඳුදා 04:00ඉරිදා 22:00
සඳුදා 05:00ඉරිදා 23:00
සඳුදා 06:00 සඳුදා 00:00
සඳුදා 07:00 සඳුදා 01:00
සඳුදා 08:00 සඳුදා 02:00
සඳුදා 09:00 සඳුදා 03:00
සඳුදා 10:00 සඳුදා 04:00
සඳුදා 11:00 සඳුදා 05:00
සඳුදා 12:00 සඳුදා 06:00
සඳුදා 13:00 සඳුදා 07:00
සඳුදා 14:00 සඳුදා 08:00
සඳුදා 15:00 සඳුදා 09:00

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
සෙනසුරාදා, අපේ්රල් 13, 2024, සතියක් 15