×

වේලාවේ City of San Marino සහ New York

  • වේලාව වුනාම 13:00 මත සෙනසුරාදා, ජූනි 3 in City of San Marino, වුනේ 07:00 තුල New York.
  • City of San Marino ගේ 6 පැය ඉදිරියෙන් New York.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from City of San Marino

New York
6 පැය
6 පැය
UTC
2 පැය
2 පැය

City of San Marino

New York (-6පැය)

සෙනසුරාදා 13:00 සෙනසුරාදා 07:00
සෙනසුරාදා 14:00 සෙනසුරාදා 08:00
සෙනසුරාදා 15:00 සෙනසුරාදා 09:00
සෙනසුරාදා 16:00 සෙනසුරාදා 10:00
සෙනසුරාදා 17:00 සෙනසුරාදා 11:00
සෙනසුරාදා 18:00 සෙනසුරාදා 12:00
සෙනසුරාදා 19:00 සෙනසුරාදා 13:00
සෙනසුරාදා 20:00 සෙනසුරාදා 14:00
සෙනසුරාදා 21:00 සෙනසුරාදා 15:00
සෙනසුරාදා 22:00 සෙනසුරාදා 16:00
සෙනසුරාදා 23:00 සෙනසුරාදා 17:00
ඉරිදා 00:00 සෙනසුරාදා 18:00
ඉරිදා 01:00 සෙනසුරාදා 19:00
ඉරිදා 02:00 සෙනසුරාදා 20:00
ඉරිදා 03:00 සෙනසුරාදා 21:00
ඉරිදා 04:00 සෙනසුරාදා 22:00
ඉරිදා 05:00 සෙනසුරාදා 23:00
ඉරිදා 06:00ඉරිදා 00:00
ඉරිදා 07:00ඉරිදා 01:00
ඉරිදා 08:00ඉරිදා 02:00
ඉරිදා 09:00ඉරිදා 03:00
ඉරිදා 10:00ඉරිදා 04:00
ඉරිදා 11:00ඉරිදා 05:00
ඉරිදා 12:00ඉරිදා 06:00
ඉරිදා 13:00ඉරිදා 07:00
ඉරිදා 14:00ඉරිදා 08:00
ඉරිදා 15:00ඉරිදා 09:00
ඉරිදා 16:00ඉරිදා 10:00
ඉරිදා 17:00ඉරිදා 11:00
ඉරිදා 18:00ඉරිදා 12:00
ඉරිදා 19:00ඉරිදා 13:00
ඉරිදා 20:00ඉරිදා 14:00
ඉරිදා 21:00ඉරිදා 15:00
ඉරිදා 22:00ඉරිදා 16:00
ඉරිදා 23:00ඉරිදා 17:00
සඳුදා 00:00ඉරිදා 18:00

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
සෙනසුරාදා, ජූනි 3, 2023, සතියක් 22