×

වේලාවේ Carson City සහ New York

  • වේලාව වුනාම 23:00 මත සිකුරාදා, ජූනි 21 in Carson City, වුනේ 02:00 මත සෙනසුරාදා, ජූනි 22, 2024 තුල New York.
  • Carson City ගේ 3 පැය පසුපසින් New York.
  • පහල වගුවේ ඕනෑම වේලාවක් ඔබා ඉසව් වේලා පිටුවෙන් විවෘත කර බෙදා ගන්න

වෙලාවෙ වෙනස from Carson City

New York+3 පැය
UTC+7 පැය

Carson City

New York (+3පැය)

සිකුරාදා 23:00 සෙනසුරාදා 02:00
සෙනසුරාදා 00:00 සෙනසුරාදා 03:00
සෙනසුරාදා 01:00 සෙනසුරාදා 04:00
සෙනසුරාදා 02:00 සෙනසුරාදා 05:00
සෙනසුරාදා 03:00 සෙනසුරාදා 06:00
සෙනසුරාදා 04:00 සෙනසුරාදා 07:00
සෙනසුරාදා 05:00 සෙනසුරාදා 08:00
සෙනසුරාදා 06:00 සෙනසුරාදා 09:00
සෙනසුරාදා 07:00 සෙනසුරාදා 10:00
සෙනසුරාදා 08:00 සෙනසුරාදා 11:00
සෙනසුරාදා 09:00 සෙනසුරාදා 12:00
සෙනසුරාදා 10:00 සෙනසුරාදා 13:00
සෙනසුරාදා 11:00 සෙනසුරාදා 14:00
සෙනසුරාදා 12:00 සෙනසුරාදා 15:00
සෙනසුරාදා 13:00 සෙනසුරාදා 16:00
සෙනසුරාදා 14:00 සෙනසුරාදා 17:00
සෙනසුරාදා 15:00 සෙනසුරාදා 18:00
සෙනසුරාදා 16:00 සෙනසුරාදා 19:00
සෙනසුරාදා 17:00 සෙනසුරාදා 20:00
සෙනසුරාදා 18:00 සෙනසුරාදා 21:00
සෙනසුරාදා 19:00 සෙනසුරාදා 22:00
සෙනසුරාදා 20:00 සෙනසුරාදා 23:00
සෙනසුරාදා 21:00ඉරිදා 00:00
සෙනසුරාදා 22:00ඉරිදා 01:00
සෙනසුරාදා 23:00ඉරිදා 02:00
ඉරිදා 00:00ඉරිදා 03:00
ඉරිදා 01:00ඉරිදා 04:00
ඉරිදා 02:00ඉරිදා 05:00
ඉරිදා 03:00ඉරිදා 06:00
ඉරිදා 04:00ඉරිදා 07:00
ඉරිදා 05:00ඉරිදා 08:00
ඉරිදා 06:00ඉරිදා 09:00
ඉරිදා 07:00ඉරිදා 10:00
ඉරිදා 08:00ඉරිදා 11:00
ඉරිදා 09:00ඉරිදා 12:00
ඉරිදා 10:00ඉරිදා 13:00

නැවත සංසන්ධනය කරන්න

 
 
සෙනසුරාදා, ජූනි 22, 2024, සතියක් 25