×

Thời gian ở SoundThành phố New York

  • Khi thời gian ở Sound là 11:00 vào Thứ Năm, 23 Tháng Năm thì ở Thành phố New York là 06:00.
  • Sound đang nhanh hơn 5 giờ so với Thành phố New York.
  • Bấm vào bất kỳ thời gian nào ở trong bảng phía dưới để mở và chia sẻ trang sự kiện thời gian

Sự khác biệt thời gian từ Sound

Thành phố New York
5 giờ
5 giờ
UTC
1 giờ
1 giờ

Sound

Thành phố New York (-5giờ)

Thứ Năm 11:00 Thứ Năm 06:00
Thứ Năm 12:00 Thứ Năm 07:00
Thứ Năm 13:00 Thứ Năm 08:00
Thứ Năm 14:00 Thứ Năm 09:00
Thứ Năm 15:00 Thứ Năm 10:00
Thứ Năm 16:00 Thứ Năm 11:00
Thứ Năm 17:00 Thứ Năm 12:00
Thứ Năm 18:00 Thứ Năm 13:00
Thứ Năm 19:00 Thứ Năm 14:00
Thứ Năm 20:00 Thứ Năm 15:00
Thứ Năm 21:00 Thứ Năm 16:00
Thứ Năm 22:00 Thứ Năm 17:00
Thứ Năm 23:00 Thứ Năm 18:00
Thứ Sáu 00:00 Thứ Năm 19:00
Thứ Sáu 01:00 Thứ Năm 20:00
Thứ Sáu 02:00 Thứ Năm 21:00
Thứ Sáu 03:00 Thứ Năm 22:00
Thứ Sáu 04:00 Thứ Năm 23:00
Thứ Sáu 05:00 Thứ Sáu 00:00
Thứ Sáu 06:00 Thứ Sáu 01:00
Thứ Sáu 07:00 Thứ Sáu 02:00
Thứ Sáu 08:00 Thứ Sáu 03:00
Thứ Sáu 09:00 Thứ Sáu 04:00
Thứ Sáu 10:00 Thứ Sáu 05:00
Thứ Sáu 11:00 Thứ Sáu 06:00
Thứ Sáu 12:00 Thứ Sáu 07:00
Thứ Sáu 13:00 Thứ Sáu 08:00
Thứ Sáu 14:00 Thứ Sáu 09:00
Thứ Sáu 15:00 Thứ Sáu 10:00
Thứ Sáu 16:00 Thứ Sáu 11:00
Thứ Sáu 17:00 Thứ Sáu 12:00
Thứ Sáu 18:00 Thứ Sáu 13:00
Thứ Sáu 19:00 Thứ Sáu 14:00
Thứ Sáu 20:00 Thứ Sáu 15:00
Thứ Sáu 21:00 Thứ Sáu 16:00
Thứ Sáu 22:00 Thứ Sáu 17:00

So sánh lại

 
 
Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024, tuần 21