×

Thời gian ở Hoa KỳThành phố New York

  • Hoa Kỳ (bao gồm các lãnh thổ phụ thuộc) có 11 múi giờ. Múi giờ cho thủ đô Washington, D.C. hiện đang được sử dụng trong đây.
  • Hoa Kỳ có cùng thời gian với Thành phố New York.
  • Bấm vào bất kỳ thời gian nào ở trong bảng phía dưới để mở và chia sẻ trang sự kiện thời gian

Sự khác biệt thời gian từ Hoa Kỳ

Thành phố New York0
UTC+5 giờ

Hoa Kỳ

Thành phố New York (+0giờ)

Thứ Sáu 00:00 Thứ Sáu 00:00
Thứ Sáu 01:00 Thứ Sáu 01:00
Thứ Sáu 02:00 Thứ Sáu 02:00
Thứ Sáu 03:00 Thứ Sáu 03:00
Thứ Sáu 04:00 Thứ Sáu 04:00
Thứ Sáu 05:00 Thứ Sáu 05:00
Thứ Sáu 06:00 Thứ Sáu 06:00
Thứ Sáu 07:00 Thứ Sáu 07:00
Thứ Sáu 08:00 Thứ Sáu 08:00
Thứ Sáu 09:00 Thứ Sáu 09:00
Thứ Sáu 10:00 Thứ Sáu 10:00
Thứ Sáu 11:00 Thứ Sáu 11:00
Thứ Sáu 12:00 Thứ Sáu 12:00
Thứ Sáu 13:00 Thứ Sáu 13:00
Thứ Sáu 14:00 Thứ Sáu 14:00
Thứ Sáu 15:00 Thứ Sáu 15:00
Thứ Sáu 16:00 Thứ Sáu 16:00
Thứ Sáu 17:00 Thứ Sáu 17:00
Thứ Sáu 18:00 Thứ Sáu 18:00
Thứ Sáu 19:00 Thứ Sáu 19:00
Thứ Sáu 20:00 Thứ Sáu 20:00
Thứ Sáu 21:00 Thứ Sáu 21:00
Thứ Sáu 22:00 Thứ Sáu 22:00
Thứ Sáu 23:00 Thứ Sáu 23:00
Thứ Bảy 00:00 Thứ Bảy 00:00
Thứ Bảy 01:00 Thứ Bảy 01:00
Thứ Bảy 02:00 Thứ Bảy 02:00
Thứ Bảy 03:00 Thứ Bảy 03:00
Thứ Bảy 04:00 Thứ Bảy 04:00
Thứ Bảy 05:00 Thứ Bảy 05:00
Thứ Bảy 06:00 Thứ Bảy 06:00
Thứ Bảy 07:00 Thứ Bảy 07:00
Thứ Bảy 08:00 Thứ Bảy 08:00
Thứ Bảy 09:00 Thứ Bảy 09:00
Thứ Bảy 10:00 Thứ Bảy 10:00
Thứ Bảy 11:00 Thứ Bảy 11:00

So sánh lại

 
 
Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai, 2023, tuần 49