×

Thời gian ở SydneyThành phố New York

  • Khi thời gian ở Sydney là 07:00 vào Thứ Tư, 27 Tháng Chín thì ở Thành phố New York là 17:00 vào Thứ Ba, 26 Tháng Chín, 2023.
  • Sydney đang nhanh hơn 14 giờ so với Thành phố New York.
  • Bấm vào bất kỳ thời gian nào ở trong bảng phía dưới để mở và chia sẻ trang sự kiện thời gian

Sự khác biệt thời gian từ Sydney

Thành phố New York
14 giờ
14 giờ
UTC
10 giờ
10 giờ

Sydney

Thành phố New York (-14giờ)

Thứ Tư 07:00 Thứ Ba 17:00
Thứ Tư 08:00 Thứ Ba 18:00
Thứ Tư 09:00 Thứ Ba 19:00
Thứ Tư 10:00 Thứ Ba 20:00
Thứ Tư 11:00 Thứ Ba 21:00
Thứ Tư 12:00 Thứ Ba 22:00
Thứ Tư 13:00 Thứ Ba 23:00
Thứ Tư 14:00 Thứ Tư 00:00
Thứ Tư 15:00 Thứ Tư 01:00
Thứ Tư 16:00 Thứ Tư 02:00
Thứ Tư 17:00 Thứ Tư 03:00
Thứ Tư 18:00 Thứ Tư 04:00
Thứ Tư 19:00 Thứ Tư 05:00
Thứ Tư 20:00 Thứ Tư 06:00
Thứ Tư 21:00 Thứ Tư 07:00
Thứ Tư 22:00 Thứ Tư 08:00
Thứ Tư 23:00 Thứ Tư 09:00
Thứ Năm 00:00 Thứ Tư 10:00
Thứ Năm 01:00 Thứ Tư 11:00
Thứ Năm 02:00 Thứ Tư 12:00
Thứ Năm 03:00 Thứ Tư 13:00
Thứ Năm 04:00 Thứ Tư 14:00
Thứ Năm 05:00 Thứ Tư 15:00
Thứ Năm 06:00 Thứ Tư 16:00
Thứ Năm 07:00 Thứ Tư 17:00
Thứ Năm 08:00 Thứ Tư 18:00
Thứ Năm 09:00 Thứ Tư 19:00
Thứ Năm 10:00 Thứ Tư 20:00
Thứ Năm 11:00 Thứ Tư 21:00
Thứ Năm 12:00 Thứ Tư 22:00
Thứ Năm 13:00 Thứ Tư 23:00
Thứ Năm 14:00 Thứ Năm 00:00
Thứ Năm 15:00 Thứ Năm 01:00
Thứ Năm 16:00 Thứ Năm 02:00
Thứ Năm 17:00 Thứ Năm 03:00
Thứ Năm 18:00 Thứ Năm 04:00

So sánh lại

 
 
Thứ Ba, 26 Tháng Chín, 2023, tuần 39