×

Thời gian ở Los AngelesThành phố New York

  • Khi thời gian ở Los Angeles là 16:00 vào Thứ Ba, 5 Tháng Mười Hai thì ở Thành phố New York là 19:00.
  • Los Angeles đang chậm hơn 3 giờ so với Thành phố New York.
  • Bấm vào bất kỳ thời gian nào ở trong bảng phía dưới để mở và chia sẻ trang sự kiện thời gian

Sự khác biệt thời gian từ Los Angeles

Thành phố New York+3 giờ
UTC+8 giờ

Los Angeles

Thành phố New York (+3giờ)

Thứ Ba 16:00 Thứ Ba 19:00
Thứ Ba 17:00 Thứ Ba 20:00
Thứ Ba 18:00 Thứ Ba 21:00
Thứ Ba 19:00 Thứ Ba 22:00
Thứ Ba 20:00 Thứ Ba 23:00
Thứ Ba 21:00 Thứ Tư 00:00
Thứ Ba 22:00 Thứ Tư 01:00
Thứ Ba 23:00 Thứ Tư 02:00
Thứ Tư 00:00 Thứ Tư 03:00
Thứ Tư 01:00 Thứ Tư 04:00
Thứ Tư 02:00 Thứ Tư 05:00
Thứ Tư 03:00 Thứ Tư 06:00
Thứ Tư 04:00 Thứ Tư 07:00
Thứ Tư 05:00 Thứ Tư 08:00
Thứ Tư 06:00 Thứ Tư 09:00
Thứ Tư 07:00 Thứ Tư 10:00
Thứ Tư 08:00 Thứ Tư 11:00
Thứ Tư 09:00 Thứ Tư 12:00
Thứ Tư 10:00 Thứ Tư 13:00
Thứ Tư 11:00 Thứ Tư 14:00
Thứ Tư 12:00 Thứ Tư 15:00
Thứ Tư 13:00 Thứ Tư 16:00
Thứ Tư 14:00 Thứ Tư 17:00
Thứ Tư 15:00 Thứ Tư 18:00
Thứ Tư 16:00 Thứ Tư 19:00
Thứ Tư 17:00 Thứ Tư 20:00
Thứ Tư 18:00 Thứ Tư 21:00
Thứ Tư 19:00 Thứ Tư 22:00
Thứ Tư 20:00 Thứ Tư 23:00
Thứ Tư 21:00 Thứ Năm 00:00
Thứ Tư 22:00 Thứ Năm 01:00
Thứ Tư 23:00 Thứ Năm 02:00
Thứ Năm 00:00 Thứ Năm 03:00
Thứ Năm 01:00 Thứ Năm 04:00
Thứ Năm 02:00 Thứ Năm 05:00
Thứ Năm 03:00 Thứ Năm 06:00

So sánh lại

 
 
Thứ Ba, 5 Tháng Mười Hai, 2023, tuần 49