×

Thời gian ở India Standard TimeThành phố New York

  • Khi thời gian ở India Standard Time là 10:30 vào Thứ Tư, 17 Tháng Tư thì ở Thành phố New York là 01:00.
  • India Standard Time đang nhanh hơn 9 giờ và 30 phút so với Thành phố New York.
  • Bấm vào bất kỳ thời gian nào ở trong bảng phía dưới để mở và chia sẻ trang sự kiện thời gian

Sự khác biệt thời gian từ India Standard Time

Thành phố New York
9,5 giờ
9,5 giờ
UTC
5,5 giờ
5,5 giờ

India Standard Time

Thành phố New York (-9giờ30phút)

Thứ Tư 10:30 Thứ Tư 01:00
Thứ Tư 11:30 Thứ Tư 02:00
Thứ Tư 12:30 Thứ Tư 03:00
Thứ Tư 13:30 Thứ Tư 04:00
Thứ Tư 14:30 Thứ Tư 05:00
Thứ Tư 15:30 Thứ Tư 06:00
Thứ Tư 16:30 Thứ Tư 07:00
Thứ Tư 17:30 Thứ Tư 08:00
Thứ Tư 18:30 Thứ Tư 09:00
Thứ Tư 19:30 Thứ Tư 10:00
Thứ Tư 20:30 Thứ Tư 11:00
Thứ Tư 21:30 Thứ Tư 12:00
Thứ Tư 22:30 Thứ Tư 13:00
Thứ Tư 23:30 Thứ Tư 14:00
Thứ Năm 00:30 Thứ Tư 15:00
Thứ Năm 01:30 Thứ Tư 16:00
Thứ Năm 02:30 Thứ Tư 17:00
Thứ Năm 03:30 Thứ Tư 18:00
Thứ Năm 04:30 Thứ Tư 19:00
Thứ Năm 05:30 Thứ Tư 20:00
Thứ Năm 06:30 Thứ Tư 21:00
Thứ Năm 07:30 Thứ Tư 22:00
Thứ Năm 08:30 Thứ Tư 23:00
Thứ Năm 09:30 Thứ Năm 00:00
Thứ Năm 10:30 Thứ Năm 01:00
Thứ Năm 11:30 Thứ Năm 02:00
Thứ Năm 12:30 Thứ Năm 03:00
Thứ Năm 13:30 Thứ Năm 04:00
Thứ Năm 14:30 Thứ Năm 05:00
Thứ Năm 15:30 Thứ Năm 06:00
Thứ Năm 16:30 Thứ Năm 07:00
Thứ Năm 17:30 Thứ Năm 08:00
Thứ Năm 18:30 Thứ Năm 09:00
Thứ Năm 19:30 Thứ Năm 10:00
Thứ Năm 20:30 Thứ Năm 11:00
Thứ Năm 21:30 Thứ Năm 12:00

So sánh lại

 
 
Thứ Tư, 17 Tháng Tư, 2024, tuần 16
Bat Appreciation Day