×
×
Please note: GMT is currently not observed in the UK. See London for the time in the UK and London.

Thời gian ở Greenwich Mean TimeThành phố New York

Please note: GMT is currently not observed in the UK. See London for the time in the UK and London.
  • Khi thời gian ở Greenwich Mean Time là 05:00 vào Thứ Tư, 17 Tháng Tư thì ở Thành phố New York là 01:00.
  • Greenwich Mean Time đang nhanh hơn 4 giờ so với Thành phố New York.
  • Bấm vào bất kỳ thời gian nào ở trong bảng phía dưới để mở và chia sẻ trang sự kiện thời gian

Sự khác biệt thời gian từ Greenwich Mean Time

Thành phố New York
4 giờ
4 giờ
UTC0

Greenwich Mean Time

Thành phố New York (-4giờ)

Thứ Tư 05:00 Thứ Tư 01:00
Thứ Tư 06:00 Thứ Tư 02:00
Thứ Tư 07:00 Thứ Tư 03:00
Thứ Tư 08:00 Thứ Tư 04:00
Thứ Tư 09:00 Thứ Tư 05:00
Thứ Tư 10:00 Thứ Tư 06:00
Thứ Tư 11:00 Thứ Tư 07:00
Thứ Tư 12:00 Thứ Tư 08:00
Thứ Tư 13:00 Thứ Tư 09:00
Thứ Tư 14:00 Thứ Tư 10:00
Thứ Tư 15:00 Thứ Tư 11:00
Thứ Tư 16:00 Thứ Tư 12:00
Thứ Tư 17:00 Thứ Tư 13:00
Thứ Tư 18:00 Thứ Tư 14:00
Thứ Tư 19:00 Thứ Tư 15:00
Thứ Tư 20:00 Thứ Tư 16:00
Thứ Tư 21:00 Thứ Tư 17:00
Thứ Tư 22:00 Thứ Tư 18:00
Thứ Tư 23:00 Thứ Tư 19:00
Thứ Năm 00:00 Thứ Tư 20:00
Thứ Năm 01:00 Thứ Tư 21:00
Thứ Năm 02:00 Thứ Tư 22:00
Thứ Năm 03:00 Thứ Tư 23:00
Thứ Năm 04:00 Thứ Năm 00:00
Thứ Năm 05:00 Thứ Năm 01:00
Thứ Năm 06:00 Thứ Năm 02:00
Thứ Năm 07:00 Thứ Năm 03:00
Thứ Năm 08:00 Thứ Năm 04:00
Thứ Năm 09:00 Thứ Năm 05:00
Thứ Năm 10:00 Thứ Năm 06:00
Thứ Năm 11:00 Thứ Năm 07:00
Thứ Năm 12:00 Thứ Năm 08:00
Thứ Năm 13:00 Thứ Năm 09:00
Thứ Năm 14:00 Thứ Năm 10:00
Thứ Năm 15:00 Thứ Năm 11:00
Thứ Năm 16:00 Thứ Năm 12:00

So sánh lại

 
 
×
Please note: GMT is currently not observed in the UK. See London for the time in the UK and London.
Thứ Tư, 17 Tháng Tư, 2024, tuần 16
Bat Appreciation Day