×

Toktok long Time.is

Ol tingting (no spam) i stap gutpela! Sapos yu no laikim imel bek, nogat putim imel bilong yu tasol.

Yu bin lukim long pes bilong kwesten askim tumas bilong Time.is? Ating kwesten bilong yupela bin ansaim long dispela pes.

If possible, please write in English.
Bipo yu tokim taim bilong Time.is i nogat, plis lukim hia:
 
 
Trinde, Julai 24, 2024, wik 30