×

Taim long Papua Niugini na New York

  • Papua Niugini gat 2 taimsoen. Taimsoen yusim long kapitol (Pot Mosbi) i stap yusim hia.
  • Wanem taim bin 22:00PM long Fraide, Julai 19 long Papua Niugini, em 08:00AM long New York.
  • Papua Niugini i stap 14 ol aua pastaim New York.
  • Presim sampela taim long tebol ananit long openim na kisim event taim pes bilong sampela manmeri.

Taim senisim from Papua Niugini

New York
14 ol aua
14 ol aua
UTC
10 ol aua
10 ol aua

Papua Niugini

New York (-14a)

Fraide 22:00PMFraide 08:00AM
Fraide 23:00PMFraide 09:00AM
Sarere 00:00AMFraide 10:00AM
Sarere 01:00AMFraide 11:00AM
Sarere 02:00AMFraide 12:00PM
Sarere 03:00AMFraide 13:00PM
Sarere 04:00AMFraide 14:00PM
Sarere 05:00AMFraide 15:00PM
Sarere 06:00AMFraide 16:00PM
Sarere 07:00AMFraide 17:00PM
Sarere 08:00AMFraide 18:00PM
Sarere 09:00AMFraide 19:00PM
Sarere 10:00AMFraide 20:00PM
Sarere 11:00AMFraide 21:00PM
Sarere 12:00PMFraide 22:00PM
Sarere 13:00PMFraide 23:00PM
Sarere 14:00PMSarere 00:00AM
Sarere 15:00PMSarere 01:00AM
Sarere 16:00PMSarere 02:00AM
Sarere 17:00PMSarere 03:00AM
Sarere 18:00PMSarere 04:00AM
Sarere 19:00PMSarere 05:00AM
Sarere 20:00PMSarere 06:00AM
Sarere 21:00PMSarere 07:00AM
Sarere 22:00PMSarere 08:00AM
Sarere 23:00PMSarere 09:00AM
Sande 00:00AMSarere 10:00AM
Sande 01:00AMSarere 11:00AM
Sande 02:00AMSarere 12:00PM
Sande 03:00AMSarere 13:00PM
Sande 04:00AMSarere 14:00PM
Sande 05:00AMSarere 15:00PM
Sande 06:00AMSarere 16:00PM
Sande 07:00AMSarere 17:00PM
Sande 08:00AMSarere 18:00PM
Sande 09:00AMSarere 19:00PM

Tanem gen

 
 
Fraide, Julai 19, 2024, wik 29