×

Taim long Lima na New York

  • Wanem taim bin 17:00PM long Tunde, Septemba 26 long Lima, em 18:00PM long New York.
  • Lima i stap 1 aua bihain New York.
  • Presim sampela taim long tebol ananit long openim na kisim event taim pes bilong sampela manmeri.

Taim senisim from Lima

New York+1 ol aua
UTC+5 ol aua

Lima

New York (+1a)

Tunde 17:00PMTunde 18:00PM
Tunde 18:00PMTunde 19:00PM
Tunde 19:00PMTunde 20:00PM
Tunde 20:00PMTunde 21:00PM
Tunde 21:00PMTunde 22:00PM
Tunde 22:00PMTunde 23:00PM
Tunde 23:00PMTrinde 00:00AM
Trinde 00:00AMTrinde 01:00AM
Trinde 01:00AMTrinde 02:00AM
Trinde 02:00AMTrinde 03:00AM
Trinde 03:00AMTrinde 04:00AM
Trinde 04:00AMTrinde 05:00AM
Trinde 05:00AMTrinde 06:00AM
Trinde 06:00AMTrinde 07:00AM
Trinde 07:00AMTrinde 08:00AM
Trinde 08:00AMTrinde 09:00AM
Trinde 09:00AMTrinde 10:00AM
Trinde 10:00AMTrinde 11:00AM
Trinde 11:00AMTrinde 12:00PM
Trinde 12:00PMTrinde 13:00PM
Trinde 13:00PMTrinde 14:00PM
Trinde 14:00PMTrinde 15:00PM
Trinde 15:00PMTrinde 16:00PM
Trinde 16:00PMTrinde 17:00PM
Trinde 17:00PMTrinde 18:00PM
Trinde 18:00PMTrinde 19:00PM
Trinde 19:00PMTrinde 20:00PM
Trinde 20:00PMTrinde 21:00PM
Trinde 21:00PMTrinde 22:00PM
Trinde 22:00PMTrinde 23:00PM
Trinde 23:00PMFonde 00:00AM
Fonde 00:00AMFonde 01:00AM
Fonde 01:00AMFonde 02:00AM
Fonde 02:00AMFonde 03:00AM
Fonde 03:00AMFonde 04:00AM
Fonde 04:00AMFonde 05:00AM

Tanem gen

 
 
Tunde, Septemba 26, 2023, wik 39