×

Taim long Kairo na New York

  • Wanem taim bin 14:00PM long Fraide, Julai 19 long Kairo, em 07:00AM long New York.
  • Kairo i stap 7 ol aua pastaim New York.
  • Presim sampela taim long tebol ananit long openim na kisim event taim pes bilong sampela manmeri.

Taim senisim from Kairo

New York
7 ol aua
7 ol aua
UTC
3 ol aua
3 ol aua

Kairo

New York (-7a)

Fraide 14:00PMFraide 07:00AM
Fraide 15:00PMFraide 08:00AM
Fraide 16:00PMFraide 09:00AM
Fraide 17:00PMFraide 10:00AM
Fraide 18:00PMFraide 11:00AM
Fraide 19:00PMFraide 12:00PM
Fraide 20:00PMFraide 13:00PM
Fraide 21:00PMFraide 14:00PM
Fraide 22:00PMFraide 15:00PM
Fraide 23:00PMFraide 16:00PM
Sarere 00:00AMFraide 17:00PM
Sarere 01:00AMFraide 18:00PM
Sarere 02:00AMFraide 19:00PM
Sarere 03:00AMFraide 20:00PM
Sarere 04:00AMFraide 21:00PM
Sarere 05:00AMFraide 22:00PM
Sarere 06:00AMFraide 23:00PM
Sarere 07:00AMSarere 00:00AM
Sarere 08:00AMSarere 01:00AM
Sarere 09:00AMSarere 02:00AM
Sarere 10:00AMSarere 03:00AM
Sarere 11:00AMSarere 04:00AM
Sarere 12:00PMSarere 05:00AM
Sarere 13:00PMSarere 06:00AM
Sarere 14:00PMSarere 07:00AM
Sarere 15:00PMSarere 08:00AM
Sarere 16:00PMSarere 09:00AM
Sarere 17:00PMSarere 10:00AM
Sarere 18:00PMSarere 11:00AM
Sarere 19:00PMSarere 12:00PM
Sarere 20:00PMSarere 13:00PM
Sarere 21:00PMSarere 14:00PM
Sarere 22:00PMSarere 15:00PM
Sarere 23:00PMSarere 16:00PM
Sande 00:00AMSarere 17:00PM
Sande 01:00AMSarere 18:00PM

Tanem gen

 
 
Fraide, Julai 19, 2024, wik 29