×

زمان در ایالات متحده و نیویورک

  • ایالات متحده (شامل سرزمین های وابسته) ، 11 منطقه زمانی دارد. منطقه زمانی پایتخت Washington, D.C. در اینجا استفاده شده است
  • ایالات متحده دارای ساعت یکسان با نیویورک است.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از ایالات متحده

نیویورک0
UTC+4 ساعت

ایالات متحده

نیویورک (+0ساعت)

دوشنبه 16:00دوشنبه 16:00
دوشنبه 17:00دوشنبه 17:00
دوشنبه 18:00دوشنبه 18:00
دوشنبه 19:00دوشنبه 19:00
دوشنبه 20:00دوشنبه 20:00
دوشنبه 21:00دوشنبه 21:00
دوشنبه 22:00دوشنبه 22:00
دوشنبه 23:00دوشنبه 23:00
سه شنبه 00:00سه شنبه 00:00
سه شنبه 01:00سه شنبه 01:00
سه شنبه 02:00سه شنبه 02:00
سه شنبه 03:00سه شنبه 03:00
سه شنبه 04:00سه شنبه 04:00
سه شنبه 05:00سه شنبه 05:00
سه شنبه 06:00سه شنبه 06:00
سه شنبه 07:00سه شنبه 07:00
سه شنبه 08:00سه شنبه 08:00
سه شنبه 09:00سه شنبه 09:00
سه شنبه 10:00سه شنبه 10:00
سه شنبه 11:00سه شنبه 11:00
سه شنبه 12:00سه شنبه 12:00
سه شنبه 13:00سه شنبه 13:00
سه شنبه 14:00سه شنبه 14:00
سه شنبه 15:00سه شنبه 15:00
سه شنبه 16:00سه شنبه 16:00
سه شنبه 17:00سه شنبه 17:00
سه شنبه 18:00سه شنبه 18:00
سه شنبه 19:00سه شنبه 19:00
سه شنبه 20:00سه شنبه 20:00
سه شنبه 21:00سه شنبه 21:00
سه شنبه 22:00سه شنبه 22:00
سه شنبه 23:00سه شنبه 23:00
چهارشنبه 00:00چهارشنبه 00:00
چهارشنبه 01:00چهارشنبه 01:00
چهارشنبه 02:00چهارشنبه 02:00
چهارشنبه 03:00چهارشنبه 03:00

دوباره مقایسه کن

 
 
دوشنبه, اکتبر 2, 2023, هفته 40
International Day of Non-Violence - to commemorate the birthday of Mahatma Gandhi