×

ساعت ویجت قابل تنظیم برای وبسایت شما، رایگان!

ایا برای وبسایت خود یک ساعت دقیق میخواهید؟ به تاریخ روز، طلوع و غروب خورشید یا طول روز نیاز دارید؟ کافیست از گزینه های زیر انتخاب و کد را کپی کنید این قابلیت رایگان است!

گزینه ها

مکان
نیویورک, ایالات متحده
برای سایر مکان ها، لطفا از جستجوی گوشه ی بالای تصویر استفاده نمایید
چیزی که نمایش داده می شود
قالب بندی زمانقالب بندی تاریخ
 
روز:
daynameدوشنبه
dnameدوشنبه
daynum01-31
dnum1-31
day_in_yروز 1-366
هفته:
weekهفته 21
ماه:
monthnameمی
monthnum01-12
mnum1-12
سال:
year2024
yy24
رنگ و اندازه
px
چطور به نظر خواهد رسید
زمان در نیویورک:
به دلیل فرم مختلف صفحات در وبسایت شما، ممکن است نتایج نهایی متفاوت باشند
شما می توانید با استفاده از CSS در هر زمان ویجت را تغییر دهید

کد مخصوص ساعت ویجت وبسایت شما:

شرایط استفاده

استفاده تخصصی

There are two widget scripts: A simplified version, t.js, which displays only time, and the main widget script, fa.js, which can display time, date, sunrise time, sunset time and day length. The main widget script is available in several languages. For other languages, replace fa in the script name with the code for the desired language. (For instance pl.js for Polish, or tr.js for Turkish.)

پارامترها برای init function:

پارامترکلیدواژه های معتبرمقدار پیش فرض
templateTIME, DATE, SUNTIME
time_formathours, minutes, seconds, 12hours, AMPMhours:minutes:seconds
date_formatdayname, dname, daynum, dnum, day_in_y, week, monthname, monthnum, mnum, yy, yearyear-monthnum-daynum
sun_formatsrhour, srminute, sr12hour, srAMPM, sshour, ssminute, ss12hour, ssAMPM, dlhours, dlminutessrhour:srminute-sshour:ssminute
coordsطول و عرض جغرافیایی محل . مورد نیاز برای نمایش زمان طلوع و غروب خورشید و طول روز.
idبرای تشخیص محل و منطقه زمانی بر روی سرور. الزامی برای مواردی که نام محل شامل کاراکترهای غیر ascii باشد و در صورتی که نام HTML را تغییر بدهید.
callbackThe name of a function that will be called every second, with rendered template as parameter. (Optional)

Parameter names and keywords are case sensitive. You can use HTML and other content in the template, time_format, date_format and sun_format parameters.

ساعت های متعدد به این شکل ایجاد میشوند:

UTC time: <span id="UTC_za00"></span><br/>
New York sunrise time: <span id="New_York_z161"></span><br/>
Tokyo sunrise time: <span id="Tokyo_z444"></span><br/>
Find the <a href="https://time.is/" id="time_is_link" rel="nofollow">current time for any location or time zone on Time.is!</a>
<script src="//widget.time.is/fa.js"></script>
<script>
time_is_widget.init({
	UTC_za00 : {},
	New_York_z161 : {
		template: "SUN",
		sun_format: "srhour:srminute",
		coords: "40.71427,-74.00597"
		},
	Tokyo_z444 : {
		coords: "59.33258,18.06490"
		}
	});
</script>

نتیجه:

UTC time:
New York sunrise time:
Tokyo sunrise time:
Find the current time for any location or time zone on Time.is!

The values of the time_format, date_format, sun_format and template parameters are inherited, so you don't need to repeat them if the value is the same as for the previously defined widget.

 
 
دوشنبه, می 20, 2024, هفته 21