×

زمان در پورتو پرنس و نیویورک

  • پورتو پرنس دارای ساعت یکسان با نیویورک است.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از پورتو پرنس

نیویورک0
UTC+4 ساعت

پورتو پرنس

نیویورک (+0ساعت)

شنبه 15:00شنبه 15:00
شنبه 16:00شنبه 16:00
شنبه 17:00شنبه 17:00
شنبه 18:00شنبه 18:00
شنبه 19:00شنبه 19:00
شنبه 20:00شنبه 20:00
شنبه 21:00شنبه 21:00
شنبه 22:00شنبه 22:00
شنبه 23:00شنبه 23:00
یکشنبه 00:00یکشنبه 00:00
یکشنبه 01:00یکشنبه 01:00
یکشنبه 02:00یکشنبه 02:00
یکشنبه 03:00یکشنبه 03:00
یکشنبه 04:00یکشنبه 04:00
یکشنبه 05:00یکشنبه 05:00
یکشنبه 06:00یکشنبه 06:00
یکشنبه 07:00یکشنبه 07:00
یکشنبه 08:00یکشنبه 08:00
یکشنبه 09:00یکشنبه 09:00
یکشنبه 10:00یکشنبه 10:00
یکشنبه 11:00یکشنبه 11:00
یکشنبه 12:00یکشنبه 12:00
یکشنبه 13:00یکشنبه 13:00
یکشنبه 14:00یکشنبه 14:00
یکشنبه 15:00یکشنبه 15:00
یکشنبه 16:00یکشنبه 16:00
یکشنبه 17:00یکشنبه 17:00
یکشنبه 18:00یکشنبه 18:00
یکشنبه 19:00یکشنبه 19:00
یکشنبه 20:00یکشنبه 20:00
یکشنبه 21:00یکشنبه 21:00
یکشنبه 22:00یکشنبه 22:00
یکشنبه 23:00یکشنبه 23:00
دوشنبه 00:00دوشنبه 00:00
دوشنبه 01:00دوشنبه 01:00
دوشنبه 02:00دوشنبه 02:00

دوباره مقایسه کن

 
 
شنبه, ژوئن 22, 2024, هفته 25