×

زمان در اورموک و نیویورک

  • ساعت 21:00 در چهارشنبه, اکتبر 4 در اورموک برابر بود با 09:00 در نیویورک
  • اورموک هست 12 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از اورموک

نیویورک
12 ساعت
12 ساعت
UTC
8 ساعت
8 ساعت

اورموک

نیویورک (-12ساعت)

چهارشنبه 21:00چهارشنبه 09:00
چهارشنبه 22:00چهارشنبه 10:00
چهارشنبه 23:00چهارشنبه 11:00
پنج شنبه 00:00چهارشنبه 12:00
پنج شنبه 01:00چهارشنبه 13:00
پنج شنبه 02:00چهارشنبه 14:00
پنج شنبه 03:00چهارشنبه 15:00
پنج شنبه 04:00چهارشنبه 16:00
پنج شنبه 05:00چهارشنبه 17:00
پنج شنبه 06:00چهارشنبه 18:00
پنج شنبه 07:00چهارشنبه 19:00
پنج شنبه 08:00چهارشنبه 20:00
پنج شنبه 09:00چهارشنبه 21:00
پنج شنبه 10:00چهارشنبه 22:00
پنج شنبه 11:00چهارشنبه 23:00
پنج شنبه 12:00پنج شنبه 00:00
پنج شنبه 13:00پنج شنبه 01:00
پنج شنبه 14:00پنج شنبه 02:00
پنج شنبه 15:00پنج شنبه 03:00
پنج شنبه 16:00پنج شنبه 04:00
پنج شنبه 17:00پنج شنبه 05:00
پنج شنبه 18:00پنج شنبه 06:00
پنج شنبه 19:00پنج شنبه 07:00
پنج شنبه 20:00پنج شنبه 08:00
پنج شنبه 21:00پنج شنبه 09:00
پنج شنبه 22:00پنج شنبه 10:00
پنج شنبه 23:00پنج شنبه 11:00
جمعه 00:00پنج شنبه 12:00
جمعه 01:00پنج شنبه 13:00
جمعه 02:00پنج شنبه 14:00
جمعه 03:00پنج شنبه 15:00
جمعه 04:00پنج شنبه 16:00
جمعه 05:00پنج شنبه 17:00
جمعه 06:00پنج شنبه 18:00
جمعه 07:00پنج شنبه 19:00
جمعه 08:00پنج شنبه 20:00

دوباره مقایسه کن

 
 
چهارشنبه, اکتبر 4, 2023, هفته 40