×

زمان در هفئی و نیویورک

  • ساعت 20:00 در جمعه, آوریل 19 در هفئی برابر بود با 08:00 در نیویورک
  • هفئی هست 12 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از هفئی

نیویورک
12 ساعت
12 ساعت
UTC
8 ساعت
8 ساعت

هفئی

نیویورک (-12ساعت)

جمعه 20:00جمعه 08:00
جمعه 21:00جمعه 09:00
جمعه 22:00جمعه 10:00
جمعه 23:00جمعه 11:00
شنبه 00:00جمعه 12:00
شنبه 01:00جمعه 13:00
شنبه 02:00جمعه 14:00
شنبه 03:00جمعه 15:00
شنبه 04:00جمعه 16:00
شنبه 05:00جمعه 17:00
شنبه 06:00جمعه 18:00
شنبه 07:00جمعه 19:00
شنبه 08:00جمعه 20:00
شنبه 09:00جمعه 21:00
شنبه 10:00جمعه 22:00
شنبه 11:00جمعه 23:00
شنبه 12:00شنبه 00:00
شنبه 13:00شنبه 01:00
شنبه 14:00شنبه 02:00
شنبه 15:00شنبه 03:00
شنبه 16:00شنبه 04:00
شنبه 17:00شنبه 05:00
شنبه 18:00شنبه 06:00
شنبه 19:00شنبه 07:00
شنبه 20:00شنبه 08:00
شنبه 21:00شنبه 09:00
شنبه 22:00شنبه 10:00
شنبه 23:00شنبه 11:00
یکشنبه 00:00شنبه 12:00
یکشنبه 01:00شنبه 13:00
یکشنبه 02:00شنبه 14:00
یکشنبه 03:00شنبه 15:00
یکشنبه 04:00شنبه 16:00
یکشنبه 05:00شنبه 17:00
یکشنبه 06:00شنبه 18:00
یکشنبه 07:00شنبه 19:00

دوباره مقایسه کن

 
 
جمعه, آوریل 19, 2024, هفته 16