×

زمان در دنور، کلرادو و نیویورک

  • ساعت 02:00 در پنج شنبه, سپتامبر 28 در دنور، کلرادو برابر بود با 04:00 در نیویورک
  • دنور، کلرادو هست 2 ساعت عقب تر نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از دنور، کلرادو

نیویورک+2 ساعت
UTC+6 ساعت

دنور، کلرادو

نیویورک (+2ساعت)

پنج شنبه 02:00پنج شنبه 04:00
پنج شنبه 03:00پنج شنبه 05:00
پنج شنبه 04:00پنج شنبه 06:00
پنج شنبه 05:00پنج شنبه 07:00
پنج شنبه 06:00پنج شنبه 08:00
پنج شنبه 07:00پنج شنبه 09:00
پنج شنبه 08:00پنج شنبه 10:00
پنج شنبه 09:00پنج شنبه 11:00
پنج شنبه 10:00پنج شنبه 12:00
پنج شنبه 11:00پنج شنبه 13:00
پنج شنبه 12:00پنج شنبه 14:00
پنج شنبه 13:00پنج شنبه 15:00
پنج شنبه 14:00پنج شنبه 16:00
پنج شنبه 15:00پنج شنبه 17:00
پنج شنبه 16:00پنج شنبه 18:00
پنج شنبه 17:00پنج شنبه 19:00
پنج شنبه 18:00پنج شنبه 20:00
پنج شنبه 19:00پنج شنبه 21:00
پنج شنبه 20:00پنج شنبه 22:00
پنج شنبه 21:00پنج شنبه 23:00
پنج شنبه 22:00جمعه 00:00
پنج شنبه 23:00جمعه 01:00
جمعه 00:00جمعه 02:00
جمعه 01:00جمعه 03:00
جمعه 02:00جمعه 04:00
جمعه 03:00جمعه 05:00
جمعه 04:00جمعه 06:00
جمعه 05:00جمعه 07:00
جمعه 06:00جمعه 08:00
جمعه 07:00جمعه 09:00
جمعه 08:00جمعه 10:00
جمعه 09:00جمعه 11:00
جمعه 10:00جمعه 12:00
جمعه 11:00جمعه 13:00
جمعه 12:00جمعه 14:00
جمعه 13:00جمعه 15:00

دوباره مقایسه کن

 
 
پنج شنبه, سپتامبر 28, 2023, هفته 39