×

زمان در شیلی و نیویورک

  • شیلی (شامل جزیره ایستر) ، 3 منطقه زمانی دارد. منطقه زمانی پایتخت سانتیاگو در اینجا استفاده شده است
  • شیلی دارای ساعت یکسان با نیویورک است.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از شیلی

نیویورک0
UTC+4 ساعت

شیلی

نیویورک (+0ساعت)

یکشنبه 02:00یکشنبه 02:00
یکشنبه 03:00یکشنبه 03:00
یکشنبه 04:00یکشنبه 04:00
یکشنبه 05:00یکشنبه 05:00
یکشنبه 06:00یکشنبه 06:00
یکشنبه 07:00یکشنبه 07:00
یکشنبه 08:00یکشنبه 08:00
یکشنبه 09:00یکشنبه 09:00
یکشنبه 10:00یکشنبه 10:00
یکشنبه 11:00یکشنبه 11:00
یکشنبه 12:00یکشنبه 12:00
یکشنبه 13:00یکشنبه 13:00
یکشنبه 14:00یکشنبه 14:00
یکشنبه 15:00یکشنبه 15:00
یکشنبه 16:00یکشنبه 16:00
یکشنبه 17:00یکشنبه 17:00
یکشنبه 18:00یکشنبه 18:00
یکشنبه 19:00یکشنبه 19:00
یکشنبه 20:00یکشنبه 20:00
یکشنبه 21:00یکشنبه 21:00
یکشنبه 22:00یکشنبه 22:00
یکشنبه 23:00یکشنبه 23:00
دوشنبه 00:00دوشنبه 00:00
دوشنبه 01:00دوشنبه 01:00
دوشنبه 02:00دوشنبه 02:00
دوشنبه 03:00دوشنبه 03:00
دوشنبه 04:00دوشنبه 04:00
دوشنبه 05:00دوشنبه 05:00
دوشنبه 06:00دوشنبه 06:00
دوشنبه 07:00دوشنبه 07:00
دوشنبه 08:00دوشنبه 08:00
دوشنبه 09:00دوشنبه 09:00
دوشنبه 10:00دوشنبه 10:00
دوشنبه 11:00دوشنبه 11:00
دوشنبه 12:00دوشنبه 12:00
دوشنبه 13:00دوشنبه 13:00

دوباره مقایسه کن

 
 
یکشنبه, ژوئن 16, 2024, هفته 24