×

زمان در کالاما و نیویورک

  • کالاما دارای ساعت یکسان با نیویورک است.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از کالاما

نیویورک0
UTC+4 ساعت

کالاما

نیویورک (+0ساعت)

یکشنبه 16:00یکشنبه 16:00
یکشنبه 17:00یکشنبه 17:00
یکشنبه 18:00یکشنبه 18:00
یکشنبه 19:00یکشنبه 19:00
یکشنبه 20:00یکشنبه 20:00
یکشنبه 21:00یکشنبه 21:00
یکشنبه 22:00یکشنبه 22:00
یکشنبه 23:00یکشنبه 23:00
دوشنبه 00:00دوشنبه 00:00
دوشنبه 01:00دوشنبه 01:00
دوشنبه 02:00دوشنبه 02:00
دوشنبه 03:00دوشنبه 03:00
دوشنبه 04:00دوشنبه 04:00
دوشنبه 05:00دوشنبه 05:00
دوشنبه 06:00دوشنبه 06:00
دوشنبه 07:00دوشنبه 07:00
دوشنبه 08:00دوشنبه 08:00
دوشنبه 09:00دوشنبه 09:00
دوشنبه 10:00دوشنبه 10:00
دوشنبه 11:00دوشنبه 11:00
دوشنبه 12:00دوشنبه 12:00
دوشنبه 13:00دوشنبه 13:00
دوشنبه 14:00دوشنبه 14:00
دوشنبه 15:00دوشنبه 15:00
دوشنبه 16:00دوشنبه 16:00
دوشنبه 17:00دوشنبه 17:00
دوشنبه 18:00دوشنبه 18:00
دوشنبه 19:00دوشنبه 19:00
دوشنبه 20:00دوشنبه 20:00
دوشنبه 21:00دوشنبه 21:00
دوشنبه 22:00دوشنبه 22:00
دوشنبه 23:00دوشنبه 23:00
سه شنبه 00:00سه شنبه 00:00
سه شنبه 01:00سه شنبه 01:00
سه شنبه 02:00سه شنبه 02:00
سه شنبه 03:00سه شنبه 03:00

دوباره مقایسه کن

 
 
یکشنبه, ژوئن 23, 2024, هفته 25