×

زمان در کنز و نیویورک

  • ساعت 09:00 در یکشنبه, ژوئن 11 در کنز برابر بود با 19:00 در شنبه, ژوئن 10, 2023 در نیویورک
  • کنز هست 14 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از کنز

نیویورک
14 ساعت
14 ساعت
UTC
10 ساعت
10 ساعت

کنز

نیویورک (-14ساعت)

یکشنبه 09:00شنبه 19:00
یکشنبه 10:00شنبه 20:00
یکشنبه 11:00شنبه 21:00
یکشنبه 12:00شنبه 22:00
یکشنبه 13:00شنبه 23:00
یکشنبه 14:00یکشنبه 00:00
یکشنبه 15:00یکشنبه 01:00
یکشنبه 16:00یکشنبه 02:00
یکشنبه 17:00یکشنبه 03:00
یکشنبه 18:00یکشنبه 04:00
یکشنبه 19:00یکشنبه 05:00
یکشنبه 20:00یکشنبه 06:00
یکشنبه 21:00یکشنبه 07:00
یکشنبه 22:00یکشنبه 08:00
یکشنبه 23:00یکشنبه 09:00
دوشنبه 00:00یکشنبه 10:00
دوشنبه 01:00یکشنبه 11:00
دوشنبه 02:00یکشنبه 12:00
دوشنبه 03:00یکشنبه 13:00
دوشنبه 04:00یکشنبه 14:00
دوشنبه 05:00یکشنبه 15:00
دوشنبه 06:00یکشنبه 16:00
دوشنبه 07:00یکشنبه 17:00
دوشنبه 08:00یکشنبه 18:00
دوشنبه 09:00یکشنبه 19:00
دوشنبه 10:00یکشنبه 20:00
دوشنبه 11:00یکشنبه 21:00
دوشنبه 12:00یکشنبه 22:00
دوشنبه 13:00یکشنبه 23:00
دوشنبه 14:00دوشنبه 00:00
دوشنبه 15:00دوشنبه 01:00
دوشنبه 16:00دوشنبه 02:00
دوشنبه 17:00دوشنبه 03:00
دوشنبه 18:00دوشنبه 04:00
دوشنبه 19:00دوشنبه 05:00
دوشنبه 20:00دوشنبه 06:00

دوباره مقایسه کن

 
 
شنبه, ژوئن 10, 2023, هفته 23