×

زمان در بولگان و نیویورک

  • ساعت 13:00 در چهارشنبه, اکتبر 4 در بولگان برابر بود با 01:00 در نیویورک
  • بولگان هست 12 ساعت جلوتر از نیویورک.
  • برای باز کردن و به اشتراک گذاشتن صفحه رویداد زمانی، بر روی هرکدام از زمان ها در جدول زیر کلیک کنید

تفاوت زمانی از بولگان

نیویورک
12 ساعت
12 ساعت
UTC
8 ساعت
8 ساعت

بولگان

نیویورک (-12ساعت)

چهارشنبه 13:00چهارشنبه 01:00
چهارشنبه 14:00چهارشنبه 02:00
چهارشنبه 15:00چهارشنبه 03:00
چهارشنبه 16:00چهارشنبه 04:00
چهارشنبه 17:00چهارشنبه 05:00
چهارشنبه 18:00چهارشنبه 06:00
چهارشنبه 19:00چهارشنبه 07:00
چهارشنبه 20:00چهارشنبه 08:00
چهارشنبه 21:00چهارشنبه 09:00
چهارشنبه 22:00چهارشنبه 10:00
چهارشنبه 23:00چهارشنبه 11:00
پنج شنبه 00:00چهارشنبه 12:00
پنج شنبه 01:00چهارشنبه 13:00
پنج شنبه 02:00چهارشنبه 14:00
پنج شنبه 03:00چهارشنبه 15:00
پنج شنبه 04:00چهارشنبه 16:00
پنج شنبه 05:00چهارشنبه 17:00
پنج شنبه 06:00چهارشنبه 18:00
پنج شنبه 07:00چهارشنبه 19:00
پنج شنبه 08:00چهارشنبه 20:00
پنج شنبه 09:00چهارشنبه 21:00
پنج شنبه 10:00چهارشنبه 22:00
پنج شنبه 11:00چهارشنبه 23:00
پنج شنبه 12:00پنج شنبه 00:00
پنج شنبه 13:00پنج شنبه 01:00
پنج شنبه 14:00پنج شنبه 02:00
پنج شنبه 15:00پنج شنبه 03:00
پنج شنبه 16:00پنج شنبه 04:00
پنج شنبه 17:00پنج شنبه 05:00
پنج شنبه 18:00پنج شنبه 06:00
پنج شنبه 19:00پنج شنبه 07:00
پنج شنبه 20:00پنج شنبه 08:00
پنج شنبه 21:00پنج شنبه 09:00
پنج شنبه 22:00پنج شنبه 10:00
پنج شنبه 23:00پنج شنبه 11:00
جمعه 00:00پنج شنبه 12:00

دوباره مقایسه کن

 
 
چهارشنبه, اکتبر 4, 2023, هفته 40